تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/4/74

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر رضا داوري

نام و نام خانوادگي : لطف اله مهديخاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

علت غايي در فلسفه اسلامي و اعراض از آن در بعضي از فلسفه هاي جديد

چكيده

رساله فوق‏الذكر در چندين فصل تنظيم شده است فصل اول تحت عنوان تاريخچه علت غايي است كه به صورت مختصر به سير آن در طول تاريخ فلسفه در يونان قديم (نظريه اتميستها، سقراط، افلاطون، ارسطو) و در فلسفه( جديد نظريه دكارت و لايب نيتز) اشاره شده است.

فصل دوم در برابر دارنده بخشي اجمالي پيرامون علل اربعه و ارتباط آنها با يكديگر است.

فصل سوم بهر شكلي رابطه علت غايي با طبيعت را مطرح و بعضي از مشكلات وارده در اين خصوص را بازگو و سپس به پاسخگويي آنها اقدام نموده است.

در دو فصل ديگر اين رساله بعني فصل چهارم و پنجم تفكر جديد غرب ( فلسفه جديد) مطرح و زمينه‏هاي ظهور اين تفكر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اين فصل در حقيقت مقدمه‏اي براي كنكاش واقع شده است و در بحث زمينه‏هاي ظهور اين تفكر جديد نگارنده تفكر جديد غرب را بدترين صورت ماده انگاري تلقي كرده و از آن به عنوان ماده انگاري نقابدار نام برده است.

در فصل پنجم به نمودهاي عيني اعراض از غايتمندي كه از بيكن و دكارت شروع مي‏شود و با اسپينوزا و كانت ادامه مي‏يابد به نحوي كه اين مسئله (غايتمندي) در فلسفه‏هاي تجربي و پوزيتيويستي مطلقاً كنار گذاشته مي‏شود.

در دو فصل آخر ( فصل ششم و هفتم ) بحث غايتمندي در قلمرو خداوند و افعال انسان با نظر به فلسفه اسلامي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

قابل توجه است كه اين كار تحقيقي با عنايت به اهميت آن در تفكر اسلامي و خصوصاً فلسفه اسلامي مورد تشويق اساتيد ارجمند قرار گرفته و استاد بزرگوار جناب آقاي رضا داوري پيشنهاد چاپ آن را به اين حقير داده‏اند.

در اين رساله حقانيت و غناي پر بار فلسفه اسلامي در عرضه حقايق فلسفي و پاسخگويي به شبهات گوناگون عقدتي و تهاجم فرهنگي به خوبي جلوه نموده است . در پايان قابل ذكر است كه اين رساله با نمره عالي مورد پذيرش قرار گرفته است.