تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/4/74

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر محمدعلي اژه اي

نام و نام خانوادگي : ابوالقاسم مستشاري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

نقد آراء كانت توسط متفكران اسلامي

چكيده

رساله فوق الذكر در چند بخش تنظيم يافته است . بخش اول، فهرست مطالب و مقدمه و زندگينامه (بيوگرافي) كانت و چهار متفكر بزرگ اسلامي معاصر را (استاد شهيد مطهري و استاد شهيد صدر و استاد مصباح يزدي و استاد دكتر مهدي حائري يزدي) در بردارد و بخش دوم تحت عنوان « مراحله » گزارش اجمالي آرائه كانت است و بخش سوم زير عنوان « مرحله دوم‌» در برگيرنده نقد و بررس آراء كانت در چهار زمينه : 1- شناخت شناسي 2- هستي شناسي 3- فلسفه علم 4- فلسفه اخلاق است و پايان بخش رساله، جمع بندي نهايي از كل مطالب رساله و فهرست منابع و ماخذ تحقيق مي‏باشد.

يكي از بخشهاي مهم اين كار تحقيقي، گزارش درست، علمي، بيطرفانه و دور از تعصب آراء‌كانت در مرحله اول و ارتباط با مواردي است كه مورد نقد و سنجش محققان اسلامي قرار گرفته است . بخش اهم اين پژوهش، نقد و بررسي آراء كانت در چهار زمينه فوق‏الذكر است كه تحقيق بنيادي و اساسي‏تر آن مربوط به مباحث شناخت شناسي است كه نقشي كليدي در تمام مباحث فلسفي دارد و در ان به خوبي شبهات هيوم، كانت، پوزيتيويستها و روشنفكران غربزده امروز كه همان گفته‏ها را با رنگ و لعابهاي گوناگون تكرار مي‏كنند ،توسط محققان بزرگ اسلامي، مورد تحليل و نقد و بررسي عالمانه قرار گرفته است.

در مرحله نقد و بررسي اجمالي آراء كانت در چهار بخش شناخت شناسي و هستي شناسي و فلسفه علم و فلسفه اخلاق مسائل بطور جزء‌به جزء و عليحده و به روش تحليلي مورد توجه قرار گرفته با آنكه در مرحله اول ـ آراء كانت به نحو سيستماتيك و يك پارچه مطرح گرديد لكن از باب ضرورت و سهولت دسترسي ديدگاههاي نقد برانگيز او در هر مسئله بصورت اختصار  مطرح شده است  و در هر مورد که نياز به ارزيابي و سنجش مجدد و توضيح و تبيين بيشتر بوده نگارنده فرصت را غنيمت شمرده و از آن بهره كامل برده است.

قابل توجه است كه اين كار تحقيقي بنحو آكادميك و بدور از هر گونه تعصب و غرض ورزي و قضاوتهاي عجولانه انجام پذيرفته تا آنكه به همين جهت مورد تشويق پاره‏اي از مجامع تحقيقاتي قرار گرفته است و پيشنهاد چاپ آن را در سطح وسيع به نگارنده داده‏اند.

در اين رساله حقانيت وغناي پربار فلسفه و عرفان اسلامي در عرضه حقايق فلسفي و پاسخگوئي به شبهات گوناگون عقيدتي و تهاجم فرهنگي بخوبي جلوه نموده است . در پايان قابل ذكر است با استقبال زايدالوصف اساتيد حوزه و دانشگاه مواجه شده و با نمره عالي مورد پذيرش قرار گرفته است.