تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/4/74

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا کاوياني

نام و نام خانوادگي : خسرو باقري کهيش

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر مسعود معيري

بررسي پتانسيل هاي هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه كارون از پل شالو تاكدارلندر به منظور برنامه ريزي توسعه و اسكان زندگي عشاير بختياري

چكيده

اصولاً كاربرد اقليم از آنجا كه به اجرا درآوردن هر طرح عمراني مطالعات همه جانبه و فراگيري را مي‏طلبد بر كسي پوشيده نيست كه مطالعات هيدروكليمايي از اهم اين مطالعات مي‏باشد . زيرا امروزه دسترسي به آب و چگونگي بهره‏برداري از آن يكي از مهمترين مشكلات جوامع بشري حتي در كشورهاي پر آب مي‏باشد، چه رسد به كشور ما كه جزء مناطق خشك دنيا بشمار مي‏رود . مطالعه حاضر در اين راستا و براي نماياندن توانهاي هيدروكليمايي منطقه مور مطالعه صورت گرفته است . محدوده مورد مظالعه در جنوب غربي كشور و در شمال و شمال شرقي استان خوزستان قرار گرفته و قسمتهايي از شهرستانهاي مسجد سليمان و ايذه را شامل مي‏شود كه به عنوان زيست بوم قشلاقي عشاير بختياري به شمار مي‏رود . مهمترين ارتفاعات موجود در منطقه ارتفاعات زاگرس مي‏باشد كه جهت اين ارتفاعات شمال غربي ـ جنوب شرقي مي‏باشد.

عمده‏ترين تشكيلات زمين‏شناسي اين محدوده مربوط به دوران سوم و شامل سازندهاي پابده، آسماري، گچساران، ميشان، آغاجاري و بختياري مي‏باشد . از نظر ژئومورفولوژيكي دو چهره هموار و پست و كوهستاني و مرتفع را در منطقه مي‏توان ديد . در اين منطقه هر چه از غرب به شرق و از جنوب به شمال حركت كنيم بر ميزان بارندگي افزوده شده و از ميزان دما كاسته مي‏شود كه اين امر با ارتفاعات موجود در منطقه هماهنگي دارد . بارشهاي منطقه داراي نوسانهاي شديد و گاه سيل آسا مي‏باشد . با توجه به تشكيلات زمين‏شناسي شيب زياد منطقه و فرسايش پديداً عمل نموده و نفوذپذيري نيز كم مي‏باشد . به همين خاطر آبهاي زيرزميني قابل توجهي در منطقه ديده نمي‏شود و آن قسمت از آبهايي كه به درون زمين نفوذ مي‏نمايد به خاطر گسترش تشكيلات تبخيري گروه فارس داراي كيفيت مطلوب نيست تنها رود دائمي و پر آب منطقه، رودخانه كارون مي‏باشد كه در قسمتي از مسير خود از محدوده مورد مطالعه مي‏گذرد با توجه به آمار هيدرومتري پل شالو هر ساله حدود 9 ميليارد متر مكعب آب وارد منطقه شده و با توجه به آمار خروجي منطقه از ايستگاه گدارلندر 11 ميليارد متر مكعب آب از منطقه خارج مي‏شود . تقريباً دو ميليارد متر مكعب آب در منطقه مورد مطالعه بر جريان رودخانه كارون افزوده مي‏شود . در اين محدوده سد شهيد عباسپور قرار دارد و عمليات احداث دو سد ديگر بر روي رودخانه كارون در حال انجام است. وجود اين سدها از نظر توسعه يافتگي منطقه حائز اهميت است . آب رودخانه كارون در منطقه از نظر كشاورزي و آشاميدني محدوديتي نداشته و جزو آبهاي با كيفيت خوب به شمار مي‏رود . بار رسوبي رودخانه بستگي به وضع بارندگي و دبي آن دارد هر چه دبي افزايش مي‏يابد بخصوص هزماني آن با بارندگي باز رسوبي آن نيز بيشتر مي‏شود .