تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/3/74

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر ايران غازي

نام و نام خانوادگي : علي کرد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني

اقليم كشاورزي نيشكر در هفت تپه خوزستان

چكيده

اقليم كشاورزي (Agroclimatology) رشته‏اي است كه به بررسي رابطه اقليم با مسائل كشاورزي مي‏پردازد.

هفت تپه در استان خوزستان در كيلومتر 100 شمال غربي اهواز در طول جغرافياي 21/48 شرقي و عرض جغرافياي 4/32 شمالي قرار دارد . داراي آب و هواي نيمه گرمسيري با متوسط درجه حرارت سالانه 23 درجه سانتيگراد و متوسط بارندگي 265 ميليمتر است.

اين تحقيق در چهار بخش و چهارده فصل تهيه شده و در بخش اول كليات و جغرافياي طبيعي منطقه در بخش دوم بررسيهاي اقليمي و در بخش سوم تاثير اقليم بر مراحل فتولوژيكي نيشكر و در بخش چهارم ساختار زراعي منطقه و عملكرد توليد نيشكر مورد بررسي قرار گرفته است . روش تحقيق به صورت كتابخانه‏اي و ميداني بوده و هدف تحقيق علاوه بر شناساندن استعدادهاي كشاورزي و اقليمي منطقه اثبات فرضيه مبني بر اينكه هفت تپه از نظر اقليمي يكي از بهترين نقاط كشت نيشكر در جهان مي‏باشد كه داراي ركودهايي در توليد نيشكر در هكتار (120 +تن) و نسبت شكر سفيد به نيشكر در هكتار (12 +تن) است مهمترين عامل مؤثر بر اين امر اقليم و بويژه شرايط مناسب دماي منطقه تشخيص داده شده است.