تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/73

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

نام و نام خانوادگي : فريدخت نيکزادالحسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

بررسي جغرافيايي سد لار در تامين آب تهران

چكيده

با توجه به روند رو به افزايش جمعيت تهران و نياز آبي آن در سال 1357 سد لار در 85 كيلومتري شمال شرقي تهران احداث شد . اهداف عمده اين سد عبارت است از:

1-تامين آب شرف تهران ( سالانه 178 ميليون متر مكعب).

2-تنظيم و تامين آب كشاورزي مازندران ( سالانه 240 ميليون متر مكعب).

3-توليد برق آبي ( سالانه 77 مگاوات).

وضعيت زمين شناسي، تكنوتيكي و هيدررولوژيكي حوضه لار به طور مشخص تحت تاثير سيستم البرز مي‏باشد و از مهمترين اثرات آن گسترش سيستم كارست در منطقه است كه قبل و بعد از آبگيري سد در منطقه وجود داشته است و سبب فرار آب از درياچه سد به طور متوسط بين 10-3 متر مكعب در ثانيه از طريق چشمه‏هاي گلوگاه و هراز شده است به همين دليل سد لار نتوانست به اهداف پيش بيني شده خود دست يابد و در مجموع در طي 10 سال 565 ميليون متر مكعب آب از طريق تونل لار ـ كلان و كلان ـ‌ لوارك به پشت درياچه سد لتيان انتقال داده است.

منابع آبي تهران در حال حاضر از سد كرج، لتيان و لار و آبهاي زير زميني تامين مي‏شود كه در سال 1372 ميزان استحصال از اين منابع به ترتيب 31/35 و 92/29 و 77/34 درصد مي‏باشد و در مجموع 59/963 ميليون متر مكعب بوده است كه نسبت به سال 1365 كه 8/604 ميليون متر مكعب بوده بسيار افزايش يافته است.

در حال حاضر اولويت، در تامين آب تهران است و بعد به كشاورزي اختصاص دارد .از برنامه‏هاي تامين منابع آبي تهران انتقال پساب برگشتي به دشت ورامين (75/0 شريب پساب برگشتي) و ايجاد چاههاي زهكشي در جنوب تهران جهت كشاورزي ـ ايجاد سدهاي دروازه، كن و كردان است . به علت مشكلات رسوب گذاري در سد لتيان و كرج و روند افزايش جمعيت تهران و كاهش منابع آبي اگر برنامه‏ريزي جديد انجام نشود اين شهر در آينده با مشكلات بسياري روبرو خواهد شد .