تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد جمال الدين درياباري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني-دکتر حسنعلي غيور

تاريخ دفاع : 26/11/73

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

هيدروكليماتولوژي حوضه رودخانه نور

چكيده

در اين پژوهش پتانسيل هيدروكليماتولوژي حوضه رودخانه نور مورد بررسي قرار گرفته است . رودخانه نور يكي از شاخه‏هاي رودخانه هراز مي‏باشد و حدود يك سوم مساحت آن را تشكيل مي‏دهد . رودخانه در داخل يك دره تكنونيكي با روند غربي – شرقي جريان يافته است . در اين منطقه به علت عدم شرايط تشكيل خاك، خاك تكامل نيافته و به صورت نارس (مخلوطي از سنگريزه و قلوه سنگ) مي‏باشد.

قسمت اعظم حوضه تحت تاثير سيستم فرياسش مجاور يخچالي قرار گرفته ( ارتفاعات بالاي 2550متر) و از ارتفاع 2500 متر به پائين تحت تاثير فرسايش آبهاي جاري مي‏باشد.

متوسط دماي سالانه حوضه 68% درجه سانتيگراد مي‏باشد كه دي با 75/12- سردترين و مرداد با 75/13 گرمترين سال مي‏باشد . به علت پائين بودن درجه حرارت سالانه و يخبندان در شش ماه از سال ميزان تبخير كم مي‏باشد.

حوضه نور در دامنه‏هاي شمالي البرز از كمترين ميزان بارش برخوردار مي‏باشد و ميانگين بارندگي سالانه 383 ميليمتر با استفاده از روانات سطحي و بارندگي موثر محاسبه گرديد علت اصلي كمبود بارش محاط شدن حوضه بوسيله كوههاي مرتفع و جهت ناهمواريها مي‏باشد كه مانع نفوذ توده‏هاي باران آور به منطقه مي‏گردد . به دليل اينكه اكثر بارندگي حوضه به صورت برف مي‏باشد و پائين بودن درجه حرارت حضوه در تقسيم‏بندي كوپن به علامه Dsc مشخص مي‏گردد كه داراي اقليم جنب يخچال مي‏باشد.

حوضه رودخانه نور به صورت مستطيل كشيده‏اي مي‏باشد كه عرض آن 15 كيلومتر و طول آن حدود 78 كيلومتر مي‏باشد ماگزيممم ارتفاع حوضه 4375 متر و مينيممارتفاع آن 1180 متر مي‏باشد شيب متوسط حوضه 22 درصد و شيب رودخانه اصلي آن 6/2 درصد مي‏باشد طول رودخانه اصلي 5/84 كيلومتر مي‏باشد كه به علت شيب زياد نيروي زياد براي فرسايش و حمل مواد در اختيار دارد بين بارندگي و دبي هيچگونه رابطه‏اي وجود ندارد كه عامل اصلي آن پراكندگي مكاني بارش در حوضه مي‏بادش و بارندگي ثبت شده در دو ايستگاه موجود نمي‏تواند نشان دهنده بارندگي كل حوضه باشد زمان تمركز حوضه 20/65 ساعت مي‏اشد علت اصلي زياد بودن تمركز ـ كشيدگي حوضه و نفوذ پذيري بالاي خاكهاي حوضه مي‏باشد به همين دليل بازوي بالا رونده هيدروگراف واحد حوضه بسيار ملايم مي‏باشد.