تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/11/73

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي- اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر سيروس شفقي

نام و نام خانوادگي : سيد عيدالعلي کمانه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر احمد مجتهدي

بررسي تحليلي محورهاي زيست محيطي شهرستان داراب

چكيده

شهرستان داراب با مساحتي برابر با يازده هزار كيلومتر مربع در جنوب شرقي استان فارس واقع گرديده است . تاكنون اين شهرستان جزء مناطق محروم بوده كه مورد شناسائي علمي واقع نشده است . با توجه به اين خلا، تصميم بر اين شد كه با ياري خداي بزرگ و راهنمائيهاي استادان والامقام گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان قدمي در اين راه برداشته بشود . لذا با توجه به اين مقدمه موضوع فوق بنا به صلاحديد هيئت محترم علمي انتخاب گرديد و محيط زيست اين شهرستان در چهارده بخش مورد مطالعه و پژوهش واقع گرديد.

اين موارد عبارتند از ناهمواريهاي شهرستان، مواد معدني، آب، اقليم، خاك، آبخيزداري، تنوع، برنامه‏ريزي شهري، برنامه ريزي روستائي، فضاي سبز و اثرات زيست محيطي آن ، اثر فعاليتهاي كشاورزي و دامداري بر محيط زيست داراب، بيماريهاي انساني دامي و گياهي و سرانجام اثر راهها بر محيط زيست داراب.

در هر كدام از اين بخشها ابتدا وضعيت بالقوه مورد پژوهش واقع شد و در مرحله بعد وضعيت موجود بررسي گرديد و در انتها وضعيتي كه بايد حاكم باشد بحث شده است . در انتها رساله با يك نتيجه‎‏گيري كلي و فهرست منابع مورد استفاده خاتمه مي‏يابد.