تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/12/73

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر محمود کتابي-تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : محمود کيوان آراء

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي

بررسي تاثير تبليغي برنامه هاي تلويزيون بر خانواده در شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش دستيابي به ميزان تاثير بذپيري خانواده از ابعاد تبليغي برنامه‏هاي مختلف تلويزيون در شهر اصفهان است.

اهداف جزئي تحقيق نيز عبارتند از : بررسي ويژگيهاي اعضاي خانواده و نقش آنها در تاثير پذيري پيام تبليغي و بررسي نوع خانواده به لحاظ وضعيت اقتصادي و ت،ثير پذيري آنها از پيامهاي تبليغي تلويزيون.

مراحل مختلفي كه در جهت اجراي اين تحقيق صورت پذيرفته در پنج فصل گزارش آورده شده است كه در فصل مروري بر ادبيات موضوع ضمن اشاره به فرآيند ارتباطات، به تبليغات به عنوان يك پيام نگريسته شده و ابعاد مسئله مورد بحث قرار گرفته است . مروري بر تاريخچه و انديشه‏هاي تبليغي، انواع تبليغات به لحاظ موضوع و روش، همچنين نقش تئوريهاي روان شناسي و جامعه شناسي در امر تبليغات و عوامل مؤثر در پذيرش پيام تبليغي و ضمن اشاره به ابزارهاي تبليغ به تلويزيون به عنوان يكي از ابزارهاي مهم كه داراي تاثير گذاري بيشتري هست توجه شده است.

اين پژوهش از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده است و جامعه آماري عبارتست از كليه خانواده‏هاي ساكن در شهر اصفهان كه داراي تلويزيون باشند . روش نمونه‏گيري در اين پژوهش به صورت خوشه‏اي چند مرحله‏اي است و حجم نمونه براساس فرمول كوكران محاسبه گرديد كه 400 خانواده را شامل مي‏شد . وسيله جمع آوري اطلاعات نيز پرسشنامه بوده كه اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه خود ـ اجرا از سرپرست خانواده گردآوري شده است . تجزيه و تحليل آماري يافته‏ها نيز در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است . تجزيه و تحليل يافته‏ها نشان مي‏دهد كه 1/65 درصد پاسخگويان را مردان تشكيل مي‏دهد كه شغل 6/54 درصد آنان دولتي بوده كه 3/37 درصد آنان داراي سطح سواد ديپلم مي‏باشند . طبقه‏بندي متغيرها نشان مي‏دهد كه ميزان مشاهده برنامه‏هاي مختلف تلويزيون ( برنامه كودك، اخبار، برنامه‏هاي ورزشي، فيلم و سريال، گزارش ها و برنامه‏هاي سياسي و ……) در سطح «متوسط زياد» تصور و ميزان اعتماد نسبت به برنامه‏هاي تلويزيون در سطح « متوسط ضعيف»، عزت نفس خانواده‏ها و نيازهاي آنان در سطح «زياد و خيلي زياد» و تاثير پذيري از پيامهاي تبليغي تلويزيون در سطح «متوسط ضعيف» ارزيابي مي‏شوند.

در مجموع بررسي فرضيه‏ها نشان مي‏دهد كه تاثير پيامهاي تبليغي تلويزيون با «سن»، «جنس»، «وضعيت اقتصادي»، « نيازهاي خانواده»، «ميزان مصرف خانواده »، « عزت نفس »، « تكرار و تداوم برنامه‏ها» و «ميزان اعتماد نسبت به برنامه‏ها» ارتباط دارد اگر چه رابطه «وضعيت اقتصادي»، «نيازها» و «ميزان مصرف» با پديده تبليغات خيلي قوي نبوده و ضعيف است.