تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/4/74

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر فروغ عريضي

نام و نام خانوادگي : سيامک شهابي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون وحيدا

بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني تحت پوشش كميته امداد امام خميني در طي ايام تعطيلات تابستاني در شهرستانهاي شهركرد و بروجن

چكيده

تحقيق حاضر طرحي است در زمينه بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستانهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني در طي تعطيلات تابستاني در شهرستانهاي شهركرد و بروجن.

اطلاعات مورد نياز در اين زمينه با توزيع پرسشنامه بين دويست نفر از اين دانش آموزان كه بصورت تصادفي و به وسيله روش نمونه گيري طبقه‏اي متناسب انتخاب شده‏ بودند جمع آوري و مورد تجزيه و تحيلي قرار گرفت . بر اساس نتايج حاصله بين دانش آموزان دختر و پسر از نظر پرداختن به فعاليتهاي تماشاي تلويزيون، رفتن به پارك و رفتن به مسافرت تفاوت معني داري وجود دارد . همچنين بين نحوة‌ گذران اوقات فراغت دانش آموزان و والدين خواهران و برادران و دوستان ايشان رابطه وجود دارد . هر دانش آموز به طور متوسط چهار ساعت و سي دقيقه را در طي يك روز عادي صرف فراغت خويش مي‏‎نمايد . مهمترين امكانات فراغتي شامل تلويزيون و كتاب و راديو مي‏باشد . به طور متوسط ميزان رضايت دانش آموزان از نحوه گذران فراغتشان كم است . عمده مشكلات دانش آموزان براي گذراندن مطلوب اوقات به ترتيب عبارت از عدم توانايي مالي، كمبود امكانات مورد نياز، كمي وقت و مخالفت والدين است . بين دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ ميزان تمايل به فعاليتهاي تماشاي ويدئو، امور فني، ورزش و بازي، بازيهاي تفريحي، گردش در خيابان و رفتن به پارك تفاوت معني داري وجود دارد . مهمترين اماكن مورد نياز دانش آموزان عبارت از امكانات ورزشي،‌ مراكز آموزشي، كتابخانه، پارك و فضاي سبز، سالنهاي نمايش و مراكز تفريحي است.