تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/4/74

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر مهاجراني

نام و نام خانوادگي : عزيز حزباوي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

پيامدهاي مهاجرت شهر اهواز

چكيده

در عصر ما مهاجرت روستائيان به شهرها يكي از مسائل مهم كشورهاي در حال توسعه بشمار آمده و عواقب وخيمي از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي كشورهاي ياد شده به همراه مي‏آورد .كشور ما نيز كه در رديف كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‏شود از عواقب اين امر مصون نمانده و مفصل مهاجرت و خالي شدن روستاها از سكنه از جمله مسائل حاد ميهن ما بشمار مي‏آيند . اين مساله ويژه در شهرهاي بزرگ و مراكز استانها كه از فعاليت‏هاي اقتصادي و امكانات شهري بيشتري در مقايسه با شهرهاي كوچك برخوردارند بيشتر مشهود است . شهر اهواز يكي از شهرهاي بزرگ كشور و مركز استان خوزستان - از مصاديق بارز اين مساله است.

در اين راستا كوشش ما بررسي پيامدهاي مهاجرت بر شهر اهواز مي‏باشد و براي تحقيق اين امر تلاش شده است كه فرضيه‏هاي حاضيه نشيني جرائم اجتماعي، كمبود و مشكلات مسكن، و كاهش خدمات شهري و بيكاري را به عنوان پيامدهاي اصلي مهاجرت در شهر اهواز مورد آزمايش قرار گيرند.

براي سنجش فرضيات از دو روش كتابخانه‏اي و ميداني بهره گرفته شده است و با اين شيوه كار كليه فرضيات مطروحه مورد تاييد قرار گرفته‏اند و همچنين در اين پژوهش يافته جديدي حاصل گرديد و آن اينكه بعلت محدوديت‏هائي كه شهر اهواز از نظر گسترش سطح فيزيكي با آن روبرو است متاسفانه روستاهاي اطراف آن در حال تبديل شدن به مناطق حاشيه نشين مي‏باشند.