تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/4/74

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر سيروس شفقي

نام و نام خانوادگي : باقر حسين پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نصراله پورافکاري

اسكان و ساماندهي عشاير دشت شيبلو در استان آذربايجان غربي

چكيده

فصل اول اين گزارش پس از خاطر نشان ساخته اهميت توسعه يراي كشورهاي جهان سوم عشاير را به عنوان جواخعي معرفي مي‏نمايد كه شديداً عقب مانده و نيازمند توسعه هستند مطالعه حاضر نيز با توجه به ابعاد مختلف عقب ماندگي در راستاي توسعه دهي يكي از مناطق عشايري ايران ( دشت شيبلو ) صورت گرفته است.

فصل دوم گزارش اختصاص به مطالعه و ارزيابي تاريخچه موضوع داشته پس از اشاره به ريشه ايلات ايران آنها را بعنوان كوچ نشيناني نيم تابع معرفي كرد پس از بررسي ارائه نظريات موجود در زمينه كوچ وضعيت كنوني كوچ نشيني ايران را مورد مداقه قرار داده و نهايتاً اسكان را به عنوان اولين مرحله جهت توسعه دهي آنان معرفي مي‏نمايد.

فصل سوم گزارش روش تحقيق را در خود جاي داده است كه با اشاره به فرضيات تحقيق به روش تحليلي آن پرداخته است.

در فصل چهارم طي دو بخش اقدام به ارائه نتايج نموده در قسمت اول به توصيف وضعيت فعلي منطقه و امكانات موجد آن و در قسمت دوم نيز فرضياتي را به محك آزمون داده است.

و نهايتاً در فصل پنجم گزارش يافته‏هاي خويش را خلاصه و سپس در صدد ارائه پيشنهاداتي عملي جهت توسعه دهي اقتصادي ـ اجتماعي منطقه مذكور بر آمده است.