تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/74

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان

نام و نام خانوادگي : احمد فاضل

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ساسان سپنتا

بررسي ويژگيهاي زباني و دستوري گويش گزي همراه با شواهدي از ديوان درويش عباس جزي

چكيده

فصل اول-كليات : كه مشتمل است بر :

1-اشاره‏اي به ويژگيهاي شهر گز برخوار و قدمت آن كه آثاري از عهد سلجوقيان هنوز در اين شهر باقي مانده است.

2-بررسي اجمالي شرح حال افكار و اشعار مرحوم درويش عباس جزي كه ديوان گرانقدر او بالغ بر ده هزار بيت و به گويش گزي سروده شده است.

3-اطلاعاتي درباره گويش گزي و سوابق آن ارتباط تنكاتنگ آن با لهجه پيشين اصفهان و بالاخره قرابت و خويشاوندي اين گويش با زبانهاي قديم ايراني مثل زبان پهلوي.

فصل دوم - ويژگيهاي زباني : كه شامل دو بخش است:

بخش اول : مربوط به نظام آوايي است كه در آن به توضيح صامتها و مصوتها و مصوتهاي خاص گويش گزي پرداخته است و سپس فرآيندههاي آوايي اين گويش در قياس با فارسي استاندارد از جنبه‏هاي ابدال حذف اضافه و قلب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم : مربوط به ساختار واژه‏ها است كه انواع واژه‏هاي ساده و مركب و مشتق و وندهاي مختلف اين گونه واژه‏ها ارائه شده است.

فصل سوم : دستور زبان : كه اين فصل هم به دوبخش تقسيم شده . بخش اول- مبحث فعل : كه در آن موضوعاتي مثل مصدر و علامتهاي مصدري افعال مركب و ويژگيهاي آن لازم و متعددي و تفاوتها و اشكال آن صرف صورتهاي لازم و متعددي و طريقه ساخته شدن افعال در همه انواع ماضي مضارع امر و نهي و نيز صورتهاي مختلف افعال ربطي مورد بحث قرار گرفته شده است . بخش دوم - مقوله‏هاي ديگر دستوري : كه مشتمل است بر اسم و نشانه‏هاي اسم ضمير و انواع آن صفت و اقسام آن انواع قيد و حرف.

توضيح :

در همه موارد مطروحه از شواهد شعري ديوان درويش عباس جزي همره با خط آوانگار و ترجمه فارسي استفاده شده است و علاوه بر اين شواهد دو غزل زيبا از آن مرحوم در پايان فصل اول و سوم بطور كامل همراه با خط آوانگاري ترجمه فارسي ادبيات و توضيح واژه‏ها و تركيبات محلي ارائه گرديده است.