تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/12/73

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان-دکتر طاهره خوشحال

نام و نام خانوادگي : سليم زحمت دوست خياوي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

صور خيال در شعر معاصر( نيمايي )

چكيده

فصل اول : 1- بررسي ماهيت شعر و عناصر بوجود آورنده شعر و وجه تمايز ميان شعر نظم.

2- زمينه هاي تحول ادبي و تاريخچه‏اي در مورد بوجود آمدن سبك شعر نيمائي و دگرگوني قالب شعري و عناصر موثر در اين تحول.

3- بررسي علم بيان و تاريخچه پيدايش آن و موضوعاتي كه در علم بيان مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

4- تعاريفي از مخيل و چگونگي ايجاد صور خيار و بررسي تخيل به عنوان عنصر اصلي شعر و توهماتي كه قدما در مورد خيال داشته‏اند.

فصل دوم : (تشبيه) 1- تعريف تشبيه 2- شناختن اركان تشبيه 3- تقسيماتي كه براي تشبيه در كتابهاي بلاغي ذكر شده است كه بيست و چهار نوع تشبيه در اين قسمت ذكر شده و نمونه‏هايي از شعر معاصر براي هر نوع تشبيه آمده است.

فصل سوم : اقسام استعاره كه هيجده نوع استعاره در اين قسمت بررسي شده است و مثالهايي از شعر معاصر براي آن ذكر گرديده است.

فصل چهارم : 1- تعريف لغوي و ادبي مجاز 2- بررسي مجاز عقلي و مجاز لغوي 3- اقسام مجاز كه پانزده نوع مجاز به علاقه‏هاي گوناگون در اين قسمت بررسي شده است.

فصل پنجم : (كنايه) 1- تعريف كنايه 2- قايده كنايه 3- تقسيم كنايه به اعتبار مقصود يا مكني عنه 4- تقسيم كنايه از نظر وضوح و خفا و قلت و كثرث وسائط.

فصل ششم : ( در حاشيه علم بيان ) 1- اغراق 2- غلو 3- مبالغه 4- الهام.

در همه موارد بالا مثالها و نمونه‏هايي از آثار شعراي معاصر آورده شده است كه تا حال در هيچكدام از كتابهاي بياني و بلاغي ذكري از آنها نرفته است و در بعضي موارد با مثالهايي از آثار قدما مورد مقايسه قرار گرفته است.