تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : داريوش قرباني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي-دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 31/2/84

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

مديريت منابع آب و تأثير نوسانهاي فراسنج هاي اقليمي در حوضه تجن

چكيده

با توجه به اينکه کشور ايران يکي از مناطق خشک و نيمه خشک جهان مي باشد (ميانگين بارش 260 ميليمتر) و ميزان بارندگي آن يک سوم ميانگين بارش جهان (ميانگين بارش سالانه 865 ميليمتر) است، با بحران آب و پديده خشکسالي مواجه مي هاي سطحي ايران از جمله منابع آب شيرين محسوب مي گردند که در رودهاي دائمي و فصلي جريان دارند.بنابراين جهت مديريت صحيح آب ها، شناسايي، کنترل و روش صحيح بهره برداري از منابع آب آن ها داراي کمال اهميت است.

هدف از اين پايان نامه بررسي ارتباط بين نوسانات عناصر اقليمي و هيدرولوژيک مي باشد.به منظور بررسي شدت نوسانات و ارتباط بين اين نوسانات با جريان آب سطحي، از داده هاي اقليمي و آب هاي سطحي حوضه تجن استفاده شده است.ميزان نوسانات عناصر اقليمي با بکارگيري روش هاي متداول محاسبه و بررسي شده و براساس نتايج بدست آمده ارتباط آب هاي سطحي و ناهنجاريهاي عناصر اقليمي ارزيابي گرديده است.نتايج حاصله نشان مي دهد که از ميان نوسانات عناصر اقليمي، نقش عنصر بارش بر رژيم هيدرولوژيکي بيشتر بوده و نيز مدل مديريت آب اعمال شده با شرايط طبيعي، اکولوژيکي، اجتماعي ـ اقتصادي منطقه سازگاري ندارد.

واژگان کليدي: حوضه تجن، نوسانات عناصر اقليمي، بارش، منابع آب، مديريت آب، بهره‌برداري