تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/3/84

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر فريدون اللهياري

نام و نام خانوادگي : عباسعلي بلوکي فر

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي کجباف-دکتر اصغر فروغي ابري

تحولات سياسي، فرهنگي نيشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقيان

چکيده

هر چند در مورد بناي نيشابور با اختلاف آراء و نظرات مختلفي مواجه هستيم ولي به احتمال قريب به يقين اين شهر از بناهاي شاپور اول ساساني مي باشد .و در دوره ساساني اين شهر اهميت فراواني داشت و با ورود اسلام و سقوط ساسانيان ،نيشابور اهميت خود را به عنوان يکي از چهار ربع اصلي ايالت خراسان کماکان حفظ کرد و همين همين اهميت در ابتداي قرن سوم هجري باعث شد عبد الله بن طاهر ،پايتخت خود را از مرو به نيشابور منتقل کردو از آن پس دور تازه اي از تاريخ نيشابور که با شکوه قابل توجهي همراه بوده است ،آغاز شد

پس از سقوط طاهريان ،در دوره صفاريان نيز نيشابور اهميت زيادي داشته و پايتخت دوم آن سلسله محسوب مي شد .و پس از شکست عمرو ليث و تسلط سامانيان بر خراسان ،با وجود آن که پايتخت و مرکز ثقل آن حکومت در ماورا النهر قرار داشت .ولي نيشابور به واسطه ي قابليت هاي اقتصادي و موقعيت استراتژيکي خود ،همچنان اهميت داشته و مقر سپهسالار خراسان بود .و دردوره غزنويان،نيشابور اهميت خود را حفظ کرد.

علاوه بر اهميت سياسي ،يکي از فاکتور هاي قابل توجه در تاريخ نيشابور ،خاندان هاي معروف اين شهر بود که نه تنها در آن شهر ،بلکه در کل کشور تاثير گذار بوده اند و گذشته از آن ،نيشابور از کانون هاي عمده ي علمي و فرهنگي کشور در مقطع مورد نظر محسوب مي شده است.