تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نرگس ديگدانه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مجيد صادقي

تاريخ دفاع : 23/12/83

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

بررسي رابطه عقل روحي از نظر ابوحامد محمد غزالي

چكيده

تجربه ديني يكي از مباحث مهم فلسفه ي دين محسوب مي شود، پاره اي از انديشمندان آن را به عنوان راهي براي اثبات وجود خدا مي دانند. هدف از اين تحقيق مطالعه و پژوهش در يكي از منابع اصيل فرهنگ اسلامي با توجه به آخرين پژوهشهايي است كه در مورد تجربه ديني صورت گرفته است تا شايد هم به آشنايي بيشتر با يكي از موضوعات كلام جديد كمك شود و هم بعد ديگري از زندگي عارفانة مولوي آشكار شود.

در اين رساله ابتدا به خاستگاه تجربه ديني و كلياتي در مورد اين موضوع و تصوير و تصديقهاي آن پرداخته شده است ، سپس اين موضوع از ديدگاه مولوي بررسي شده است.

با اندكي ملاحظه و دقت در آثار مولوي به اين نتيجه دست مي يابيم كه معارف مولوي سراسر تجارب ديني او و ديگران مي باشد و لذا او در مثنوي گاهي از حالات خود مي گويد ، و گاهي به بيان تجربة تفسيري و يا احيا گري مي پردازد كه تجربه گر آن شخص ديگري است.

علي ايحال تبيين مسأله ي جايگاه تجربة ديني در اعتقادات و نسبت آن با دين و عوامل كسب اين تجربه از منظر عارفان اسلامي و خصوصاً مولوي مهمترين مسائل مورد تحقيق در اين رساله مي باشد.