تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اشرف اسدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان-دکتر حسنعلي غيور

تاريخ دفاع : 14/11/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي اقليمي سيلابهاي سال آبي 72-1371 کارون تا شالو

چكيده

در اين مطالعه با استفاده از داده هاي بارش و رواناب روزانه حوضه آبريز کارون تا شالو در سال آبي 72-1371و داده هاي روزانه ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 500 هکتوپاسکال محدوده 10تا 60درجه شمالي و10تا70در جه شرقي بررسي شده است.

با پردازش داده هاي آب سنجي در طي 40 سال و استفاده از شاخص سيلاب استاندارد شده مشخص شد که سال72-1371 داراي بالاترين شاخص سيلاب بوده است. در طي اين سال در حوضه آبريز کارون تا شالو 13مورد سيلاب رخ داده است.سيلاب هايي که در بهار به وقوع پيوسته اند غالباً از مدت دوام سيل بيشتري نسبت به سيلهاي فصول زمستان و پاييز برخوردار هستند .سيلابهاي فصول پاييز و زمستان ناشي از بارن و سيلابهاي فصل بهار ناشي از ذوب برف ارتفاعات مي باشد.

انجام آزمون روند بر روي متوسط بارش و رواناب سالانه نشان مي دهد که فقط رواناب با اطمينان 95 درصد در حال افزايش است.افزايش رواناب مي تواند از تغييرات در پوشش گياهي ، افزايش سطوح نفوذ ناپذير و استفاده از ذخاير برفي حوضه ناشي شده باشد.

در مطالعه همديد سيلاب هاي اين سال به کمک مؤلفه مبنا ،تحليل خوشه اي و تحليل همبستگي شش الگوي گردشي شناسايي شد.بررسي رابطه اين الگوها با رواناب و بارش کارون نشان داد که الگوهاي کم ارتفاع ارتباط معناداري با بارش و رواناب نشان مي دهند اما رابطه آنها با بارش قويتر است.اين الگوها عمدتاً در زمستان ديده مي شوند.الگوهاي پر ارتفاع عمدتاً در تابستان مشاهده مي شوند و با بارش بسيار ناچيز همراه هستند.