تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نازيلا ضرغامي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جعفر شانظري

تاريخ دفاع : 10/8/83

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : -

ترجمه و شرح رساله اصالت جعل وجود ملاصدرا

چكيده

از آنجا كه ملاصدرا از فيلسوفان نامي و مشهور جهان اسلام است، ترجمه و شرح رساله هاي آن در زمينه هاي مختلف، اهميت زيادي دارند.

در اين تحقيق، سعي بر آن بوده است تا پس از ترجمه سليس و روان متن عربي، واژه ها و قواعد فلسفي به كار رفته شده، استخراج و تبيين و توضيح داده شوند.

اين رساله مشتمل بر دو اصل و پانزده برهان مي باشد، در اصل اول، واژه هاي وجود و اصالت، قاعده اصالت وجود، در اصل دوم، واژه جعل و آراء حكما پيرامون مسأله جعل و براهين مختلف مجعوليت وجود، شرح داده شده اند.