تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/12/83

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر اصغر منتظرالقائم

نام و نام خانوادگي : کبري محرمي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد اصغر محمودآبادي

بررسي و مقايسه ي كاركرد طبقه دهقانان از عصر خسرو انوشيروان تا پايان دوره ي اموي(132هـ)

چکيده

دهقانان با توجه به منابع به دوران پادشاهان كياني ايران منسوب هستند.در دوران قباد(488-496 م؛ 499-531م) و در زمان خسرو انو شيروان(531-579م) دهقانان واسواران بنا به دلايلي، مورد توجه شاهنشاه قرار گرفتند . در واقع مي توان دوران قباد را دوران احياء مجدد دهقانان دانست و عصر خسرو اول انو شيروان را دوران تثبيت قدرت و نفوذ اين طبقه قلمداد كرد.

طبقه دهقانان در اواخر عهد ساساني و اوايل عهد اسلامي ، نقش مهمي در مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران ايفا نمودند. دهقانان در واقع نماينده حكومت ساساني در ميان كشاورزان بودند و مهمترين وظيفه ايشان گردآوري خراج بود.

دهقانان، تنها در عرصه اقتصادي فعال نبودند، بلكه در عرصه فرهنگي نيز خود نمايي نمودند؛ تا مدتها پس از انقراض ساسانيان دهقانان ،روايات ايراني وتاريخ گذشته ايران را به ياد داشتند و سعي در حفظ آن مي نمودند.

در هنگام تسلط اعراب مسلمان بر ايران، بيش از گذشته بر اهميت آنان افزوده شد، در اين زمان دهقانان نقش سياسي مهمي را بر عهده گرفتند؛ در واقع آنان معتمدان محلي و گردانندگان واقعي حكومت هاي اسلامي بودند و توانستند قدرت ونفوذ گذشته ي خود را در دوران اسلامي نيز حفظ كنند و روابط ويژه اي با مسلمين بر قرار نمايند.