تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرتضي تحققي عليايي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي- دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 14/4/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به تشکلهاي دانشجويي و نهادهاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر بر آن

چكيده

پروهش حاضر، با عنوان «سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به تشکلهاي دانشجويي و نهادهاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر برآن » انجام گرفته است. هدف آن، آگاهي از نگرش دانشجويان نسبت به عقايد و اهداف، روشها و برنامه هاي اين نهادها و پاسخگوئي به نيازهاي آنان و کمک به مسئولان و برنامه ريزان جهت افزودن بر غناي فعاليتها و نشاط فضاي دانشجويي بوده است. در اين راه، از نظريه هاي متعددي چون نظريه هاي کارکرد گرايانه، نظريه اختيار عاقلانه، نظريه انفعال سياسي، اجتماعي رابرت دال، نظريه کنش نيت مند فييش باين ـ آيزن و نظريه ميدان اجتماعي کورت لوين، بهره گرفته شده است.

نوع تحقيق، توصيفي، تبيني بوده و پژوهش کاربردي به شمار مي رود که روش آن پيمايش و شيوه نمونه گيري، ترکيبي از نمونه گيري طبقه اي و تصادفي ساده بوده است. جامعه آماري را کليه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 84-83 در کليه مقاطع و رشته هاي تحصيلي تشکيل مي دهد. که تعداد آنان 15102 نفر بوده و با روش نمونه گيري کوکران حجم نمونه 400 نفر برآورده گرديده و ابزار اندازه گيري نيز پرسشنامه بوده است.

آزمون فرضايت تحقيق، نتايج زير را نشان مي دهد:

1- بين نگرش دانشجويان تشکلها و نهادهاي فرهنگي و ارزيابي از فايده آنها رابطه معناداري موجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون بين آنها 757/0 مي باشد.

2- بين نگرش دانشجويان به تشکلها و نهادهاي فرهنگي و پيروي از ديگران مهم، رابطه معنا داري وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون بين آنها 783/0 مي باشد.

3- بين نگرش دانشجويان نسبت به تشکلها و نهادهاي فرهنگي دانشگاه و برونگرايي آنها، رابطه معنا دارد وجود دارد و ضريب همبستگي بين آنها 790/0 مي باشد.

4- بين جنس و نگرش دانشجويان نسبت به تشکلها و نهادهاي فرهنگي دانشگاه رابطه معنا داري وجود دارد.

كلمات كليدي: نگرش، دانشجو، تشكل دانشجويي، نهاد فرهنگي