تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ايمان ابوالحسن بيگي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 11/12/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر هدايت اله نوري

اقليم كشاورزي دشت كوار با تاكيد بر كشت گندم

چكيده

اين مطالعه در سال 1383 به منظور بررسي اثرات عناصر اقليمي بر روي محصول گندم رقم فلات در دشت كوار انجام شده است . روش مطالعه در اين تحقيق روش اسنادي - ميداني مي باشد . بدين صورت كه در مرحله اول اطلاعات موجود از منابع مكتوب تا حد امكان فيش برداري يا از سازمان هاي زيربط اخد گرديد . سپس با احداث يك مرزعه نمونه براي سال زراعي 83-82 اقدام به برداشت اطلاعات فنولوژيكي شد . اطلاعات فراهم شده با استفاده از روش هاي فوق و به كمك نرم افزارهاي رايانه اي مانند Surfer ،Spss و Excel مورد تجربه و تحليل قرار گرفت.

در پايان مجموع واحدهاي حرارتي مورد نياز گندم رقم فلات در طول دوره رشد 3/2193 درجه – روز و طول دوره رويش آن 218 روز بدست آمد . و همچنين ميزان واحدهاي حرارتي مراحل فنولوژيكي جوانه زدن ، سبز كردن ، ‌سه برگي شدن ، ‌پنجه زدن ، ساقه رفتن ، ‌خوشه رفتن ، گل دادن ، شيري شدن ، ‌خميري شدن و رسيدن به ترتيب 9/90 ،‌2/51 ،‌143 ،‌432 ، 6/457 ، 6/201 ،‌9/174 ،‌9/196 ، 2/187 ، 258 درجه - روز محاسبه شد . سپس با برقراري رابطه بين واحد هاي حرارتي و توسعه هر فاز فنولوژيكي ،‌ مدل هايي براي پيش بيني هر فاز ارائه گرديد ، تا با توجه به آنها بتوان زمان مناسب براي عمليات كاشت ،‌ داشت و برداشت گندم را پيش بيني و توصيه نمود . با توجه به تقويم زراعي و واحد هاي حرارتي محاسبه شده ، رقم مذكور بهترين زمان كاشت آن در دشت كوار بين 11 تا 17 آبان و زمان برداشت آن بين 22 خرداد تا 1 تير مي باشد . لازم به ذكر است كه در اين منطقه دما بيش از ساير عناصر اقليمي در مراحل رشد گياه گندم و ميزان عملكرد آن موثر است و همچنين توزيع ميزان بارش ماهانه و سالانه در ميان ساير عناصر اقليمي بيشترين تأثير را در افزايش يا كاهش عملكرد كشت ديم در منطقه كوار ايفا مي كند .