تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين فرشيدنژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد بيدهندي

تاريخ دفاع : 14/4/84

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر جعفر شانظري

تصحيح بخش اول مثنوي قيصرنامه

چكيده

علم و اراده الهي از ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا

يكي از مهمترين مباحث فلسفي و كلامي بحث درباره صفات خداوند است . بي ترديد شناخت خداوند بدون شناخت صفات او غير ممكن خواهد بود.

در بين صفات دو صفت علم و اراده بيشتر مورد توجه انديشمندان مسلمان قرار گرفته است از آنجا كه دو صفت علم و اراده همواره مورد بحث و معركه آراء فيلسوفان بوده است نگارنده در اين تحقيق بر آن است كه نظريه هاي سه فيلسوف مسلمان را در اين خصوص مورد بررسي قرار داده ام . بررسي ديدگاه ابن سينا ، شيخ اشراق و ملاصدرا به عنوان سه چهره برخسته سه مكتب فلسفي مي تواند به تبيين سير تاريخي نظريه انديشمندان اسلامي كمك شاياني نمايد.

اين تحقيق در چهار فصل جمع آوري گرديده كه سه فصل اول مبحث علم را از ديدگاه اين سه فيلسوف مورد بررسي قرار داده و در فصل چهارم مبحث اراده را و نسبت اراده به علم را تبيين نموده ايم . در هر فصل بخش اول را به مباحث كليات مورد نياز آن فصل به عنوان مبدأ ورود به بحث آورده ايم و سپس نظريات شخصيت مطرح شده و در پايان هر فصل اشكالات وارده بر آن نظريه را مورد نقد و بررسي قرار داده ايم.

در اين تحقيق ما به اندازه وسع و توان حقيرمان سعي نموديم كه اختلاف نظريه هاي ابن سينا، اشراق و ملاصدرا پيرامون علم و اراده الهي بيان كنيم.