تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مسيح الله کيهاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده-دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 5/4/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

در اين بررسي سعي شده است مشاركت سياسي به عنوان يكي از مهمترين مقوله هاي نظامهاي دموكراسي در جهان و خصوص در بين دانشجويان از دو جنبه مورد كنكاش قرار گيرد.ابتدا از بعد توصيفي به اين مقوله نگريسته شده است وسپس عوامل تاثير گذار بر مشاركت سياسي مورد بررسي قرار گرفته است .

در اين پ‍‍ژوهش ابتدا به تعاريف مختلف مشاركت سياسي از ديدگاه صاحب نظران مختلف اشاره شده سپس با توجه به نظريه تلفيقي ريتزر الگوي نظري پژوهش به دست آمد. كه در اين چارچوب متغيرهاي ميزان استفاده از رسانه ها ، دينداري ، ميزان مشاركت سياسي خانواده ، اعتماد اجتماعي ، طبقه اجتماعي و جنسيت به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شدند. روش مورد استفاده در اين تحقيق ابتدا اسنادي و كتابخانه اي و در مرحله بعد پيمايشي است .و جهت استخراج و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است .كه در نهايت مشخص گرديد بين مشاركت سياسي با متغيرهاي دينداري ، ميزان مشاركت سياسي خانواده ، اعتماد اجتماعي ، و جنسيت دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد . اما بين ميزان مشاركت سياسي دانشجويان و ميزان استفاده از رسانه ها هيچ رابطه معنا داري يافت نشد.

كلمات كليدي : مشاركت سياسي ، اعتماد سياسي ، طبقه اجتماعي ، فرهنگ سياسي ، دينداري ، دانشجو