تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدمهدي بحريني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي اژه اي

تاريخ دفاع : 19/10/83

رشته و گرايش : فلسفه-منطق

استاد مشاور : -

ترجمه و شرح پنج فصل اول كتاب‌ ‌‌"مقدمه‌اي بر منطق و روش‌شناسي علوم قياسي‌" نوشته آلفرد تارسكي

چكيده

موضوع اين پايان نامه ترجمه و شرح پنج فصل اول کتاب "مقدمه اي بر منطق و روش شناسي علوم قياسي" نوشته آلفرد تارسکي مي باشد کتاب ايشان ده فصل دارد پنج فصل اول اين کتاب که موضوع اين پايان نامه است به ترتيب عبارت است از: فصل اول: در باب به کارگيري متغيرها فصل دوم: در باب حساب گزاره‌ها فصل سوم: در باب اينهماني فصل چهارم: در باب نظريه مجموعه‌ ها فصل پنجم: در باب نظريه رابطه ها با اين نوشته مي توانيم به تميز منطق قديم و منطق جديد آشنا شويم و با مفاهيمي که بخاطر عدم توجه منطق دانها قرنها منطق بدون بيشرفت باقي ماند و همان مفاهيم ارسطوي در نهايت بسط داده شده آشنا مي شويم و يکي از اهداف پيان نامه همين امر بوده است. هدف ديگر از ين پيان نامه کمبود منابع درزمينه منطق جديد و در زبان فارسي مي باشد و ين کتاب يکي از بهترين منابع در ين زمينه مي باشد چرا که تارسکي خود از بزرگترين منطق دانهاي معاصر بود و قلمي بسيار شيوا و روان در آسان کردن مطالب مشکل داشت.

هدف ديگر فهم واژه هاي چون متغير, ثابت, تابع گزاره اي, تابع توصيفي و دهها واژه و اصطلاح ديگر منطق جديد كه فهم مباني و مسائل منطق جديد مبتني بر آنها است و اين كتاب به خوبي از پس اين هدف برآمده است ترجمه اي كه مبناي ترجمه فارسي قرار گرفته است چاپ سال 1970 ميلادي در ايالات متحده مي‌‌باشد كه توسط آقاي الاف هلمر به انگليسي ترجمه شده است.

اميد است كه اين پايان نامه مورد استقبال دانشجويان رشته فلسفه و منطق و رياضيات واقع گردد.