تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد رمضاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري-دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 30/6/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر غلامرضا غفاري

تبيين رابطه سرمايه فرهنگي خانواده ها با هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کاشان)

چكيده

هدف اصلي پژوهش آن است که از طريق بررسي پيمايشي، ضمن تعيين ميزان برخورداري دانشجويان از سرمايه فرهنگي ( متغير مستقل)، نوع همبستگي آن را از نظر شدت و جهت با نحوة تعريف و برداشت افراد از هويت اجتماعي خود ( متغير وابسته) مورد برسي قرار دهد.

اصطلاح سرمايه فرهنگي توسط پير بورديو جامعه شناس فرانسوي ابداع شده است. سرمايه فرهنگي به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهاي ملموس فرهنگي و نيز قدرت و توانايي در اختيار گرفتن اين کالاها و همچنين استعداد و ظرفيت فرد در شناخت و کاربرد اين وسايل گفته مي شود.

به اعتقاد بورديو سرمايه فرهنگي به سه مقوله قابل تفکيک است:

- سرمايه فرهنگي دروني شده که بيانگرچيزهايي است که افراد مي دانند ومي توانند انجام دهند.

- سرمايه فرهنگي عيني از جمله کالاهاي فرهنگي و اشياي مادي از قبيل کتاب، نقاشي و آثار هنري

- سرمايه فرهنگي نهادينه شده از جمله صلاحيتهاي تحصيلي که در قالب مدارک و درجه هاي تحصيلي، نمود عيني پيدا مي کنند و به دارنده آنهـا هم از نظر قـانوني و هم از نظر عـرفي، ارزش اجتماعي و تعريف شده مي دهند.

هويت اجتماعي: هويت به دو معني تشابه و تمايز معني مي شود بعد تمايز آن در عرصة زندگي فردي مطرح مي شود و بعد تشابه آن در عرصه اجتماعي . نظر به اينکه تمامي ابعاد ديني، خانوادگي، ملي، قومي، فرهنگي وغيرة هويت در قالب هويت اجتماعي قرار مي گيرند. بنابراين به مجموعه افراد يک جامعه که در برخورد با قالبهاي ديني، خانوادگي، ملي، قومي، فرهنگي و ... مشابهت دارند و آنان را از افراد جوامع ديگر در قالب اين مقولات متمايز مي سازد هويت اجتماعي آنان ر شکل مي دهند.

- روش اين تحقيق، پيمايشي مي باشد که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديده است.

- واحد تحليل دانشجويان دانشگاه کاشان مي باشند و سطح مشاهده فرد است.