تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي اسماعيلي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي-دکتر علي رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 5/4/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

طرح و نقد مباني نظري جهاني شدن از منظر اسلام

چكيده

جهاني شدن از موضوعات مهمي است كه در رشته‌هاي علوم سياسي، اقتصاد، جامعه‌شناسي،مديريت و... مورد توجه و پژوهش علمي قرار مي‌گيرد. از جمله علّتهاي ايجاد كننده جهاني شدن مي‌توان به گسترش وسايل ارتباط جمعي، نزديكي فرهنگها و تمدنها به يكديگر، كسترش مدرنيزم در جهان و ... اشاره كرد. جهاني شدن داراي جهان‌بيني خاصي است كه با استفاده از مباني و اصول خود، به تفسير جهان، جامعه و انسان مي‌پردازد و عملكردها و جهت‌گيريهايش را بر اساس اين اصول قرار مي‌دهد. جهاني شدن، به طور قطع پديده‌اي است كاركردي و نمي‌توان از آثار آن بر ابعاد مختلف جامعه غافل شد. اين پديده داراي كاركردهاي مثبت و منفي خاصي است كه شناخت اين كاركردها و تبيين آنه، جوامع را در واكنش درست نسبت به پيامدهاي آن ياري خواهد كرد. هدف ما در اين پژوهش شناخت نوع نگرش و نگاه جهاني شدن نسبت به جهان واقعيتها ، جامعه، انسان و همچنين درك وسعت و ابعاد اين پديده به عنوان موضوع مهم دوران معاصر مي‌باشد. تلاش ما صرفاً يك توصيف و تعريف ساده نيست بلكه به تفسير و نقد مباني و اصول جهاني شدن از ديدگاه اسلام پرداخته و به مقايسه جهان‌بيني و نگرش اسلام به جهان، جامعه و انسان با جهان بيني ليبراليزم و سكولاريزم مي‌پردازيم. روش تحقيق اين پژوهش بر اساس تحليل محتواي مقايسه‌اي مي‌باشد. بدين صورت كه ما در كنار تفسير و تبيين مباني، ابعاد و تأثيرهاي جهاني شدن به نقد اصول نظري و تحليل برخي برخي از نتايج و آثار منفي جهاني شدن مي‌پردازيم. جامعه اطلاعاتي ما عبارت است از اكثريت كتابها، مقالات، سخنرانيها و... كه در زمينه جهاني شدن نگاشته شده و نمونه اطلاعاتي ما عبارت است از مجموعه آثاري كه در زمينه بررسي و نقد جهاني شدن نوشته شده و محقق تلاش نموده تا بدانها دسترسي پيدا كند.

واژه هاي کليدي: جهاني شدن، جهاني سازي، عقلانيت، ليبراليزم، سكولاريزم، سود محوري، عدالت، ايمان، بينش، مديريت كارآمد، معنويت .