تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه شهسواري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال-دکتر هدايت اله نوري

تاريخ دفاع : 15/7/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

اقليم كشاورزي دشت برخوار با تاكيد بر كشت پسته

چكيده

مقدمه و هدف: متاسفانه مطالعات چنداني در مورد شرايط محيطي و اقليمي پسته در ايران انجام نگرفته است، در حاليکه در کشورهاي نظير ايالات متحده مطالعات وسيعي در اين مورد وجود دارد.

در اين تحقيق سعي خواهد شد تا شرايط محيطي و اقليمي کشت پسته در دشت برخوار که يکي از مناطق پسته خيز استان اصفهان مي باشد مورد بررسي قرار گيرد.

مواد و روشها: دراين مطالعه از روش ترکيبي- اسنادي-ميداني استفاده شده است. در روش اسنادي اطلاعات از منابع و سازمانهاي مختلف جمع آوري شد. سپس با ايجاد يک باغ آزمايشي اقدام به ديده بانيهاي فنولوژيکي و هواشناسي در طي سالهاي 82-1381 گرديد. آنگاه داده ها با استفاده از نرم افزازهاي رايانه اي Exel,Spss و به کمک آمارهاي توصيفي داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: طول دوره فعاليت بيولوژيکي پسته در منطقه 257 روز مي باشد و در اين مدت گياه در مجموع به 6/4134 درجه- روز حرارت در فازهاي مختلف نياز دارد در اين دوره از ميان عناصر اقليمي، بارش و تابش مي تواند براي گياه محدوديت ايجاد کند اما رطوبت نسبي و خاکها براي آن محدوديتي ايجاد نمي کنند. کسب چندين جدول و رابطه براي پيش بيني تاريخ احتمالي آغاز، طول و توسعه هر فاز فنولوژيکي و همچنين روبرو شدن با سرماي بهاره و پيش رس در منطقه از ديگر يافته هاي اين تحقيق است.

بحث: اگرچه درجه حرارت استارت و موتور فرايندهاي بيداري و رشد هر گياه در دوره فعاليت بيولوژيکي مي باشد اما همين عامل مي تواند باعث ترمز کردن و يا نارسا شدن رشد گردد و يا به طور کلي نابودي آن را موجب مي شود. شناخت درجه حرارتهاي لازم و مطلوب در هر يك از فازهاي فنولوژيكي و درجه توسعه هر فاز با توجه به مجموع واحدهاي حرارتي کسب شده و نيز آستانه هاي حداقل و حداکثر حوزه هاي طاقت گياه و نيز ميزان رطوبت نسبي و آب مورد نياز آن مسائلي است كه بايد براي كشت هر گياه در نظر گرفته شود علاوه بر آن ويژگيهاي خاک نيز از موضوعاتي است که در بررسيهاي محيط بايد مد نظر قرار گيرد. شناخت اقليم هر منطقه به منظور تطبيق آن براي كشت هر گياه موضوعي است كه در تمام مناطق بايستي انجام گيرد و احتمالات برخورد مراحل مختلف رشد گياه با رخدادهاي مساعد و نامساعد مشخص شود که در اين تحقيق اين عمل براي کشت پسته انجام شد

واژگان كليدي: اقليم كشاورزي درجه- روز، فنولوژي.