تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عفت جعفري نژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي-دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 14/4/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي برخي از عوامل اجتماعي مؤثر بر وفاق اجتماعي (موردمطالعه: شهر اصفهان)

چكيده

پژوهش حاضر از طريق روش پيمايش با نمونه گيري در ميان حدود 400 نفر از مردم اصفهان سعي در بررسي تأثير برخي از عوامل اجتماعي بر وفاق اجتماعي داشته است. ابتدا به منظورشناخت دقيق و روشن ابعاد مختلف وفاق اجتماعيبعنوان يك متغير پيچيده مشخص و سنجش تجربي اين اصطلاح انتزاعي، تعريف عملياتي از آن ارائه شده است. سپس با طرح نظرات مختلف در زمينه عوامل مؤثر بر متغير وابسته سعي در ارائه يك الگوي نظري از عوامل مؤثر در قالب مدل يك جامعه فرضي شده است. در نهايت با در نظر گرفتن نوع و ويژگيهاي جامعه فعلي ايران مهمترين عوامل تأثيرگذار در قالب تجربي مورد سنجش قرارگرفته است. مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و اطلاع رساني بسياري از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايند و به عنوان مهمترين عوامل در نظر گرفته شده اند.

در نهايت هدف پژوهش حاضر ارائه پاسخ به سؤالات ذيل مي باشد: وفاق اجتماعي به عنوان يك متغير پيچيده و انتزاعي داراي چه ابعادي مي باشد. چگونه مي توان اين اصطلاح انتزاعي را به صورت تجربي مورد سنجش قرار داد؟ چه رابطه اي بين وفاق اجتماعي و اعتماداجتماعي وجود دارد؟ چه رابطه اي بين وفاق اجتماعي ومشارکت اجتماعي وجود دارد؟ چه رابطه اي بين وفاق اجتماعي واطلاع رساني وجود دارد؟ آيا متغيرهايي چون سن، جنس، شغل، درآمد و تحصيلات بر ميزان وفاق اجتماعي افراد مؤثر است؟

پژوهش حاضر نشان مي دهد متغيرهاي اطلاع رساني (باضريب اسپيرمن11. )، اعتماد اجتماعي(با ضريب پيرسون 22.) بر وفاق اجتماعي مؤثرند. همچنين متغيرهاي سن، جنس، نوع شغل، ميزان درآمد، تحصيلات و پايگاه اجتماعي _ اقتصادي افراد بر ميزان وفاق اجتماعي مؤثرهستند.