تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : احمد عزيزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني-دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 27/6/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

سنجش نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي دانشجويان شاهد در خصوص ارزش‌ها در دانشگاه اصفهان

چكيده

اين پژوهش با عنوان «سنجش نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي دانشجويان شاهد در خصوص ارزش‌ها در دانشگاه اصفهان» انجام شده و مهمترين هدف آن شناخت و سنجش نگرش دانشجويان شاهد در خصوص ارزش‌ها و عوامل جامعه شناختي مؤثر بر نگرش آنهاست. ابعاد متنوع ارزش‌ها بر اساس مدل تالكوت پارسونز به چهار بعد اجتماعي، اقتصادي، مذهبي (فرهنگي) و سياسي تقسيم شده و شاخص‌هاي هر كدام از آنها ارائه گرديده است. و علاوه در بحث دينداري مدل گلاك و استارك مورد استفاده قرار گرفته است.

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايش (Survey) و شيوه نمونه‌گيري، سهميه‌اي (Quota) مي‌باشد. جامعه آماري آن كليه دانشجويان شاهد دانشگاه اصفهان در مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه تعداد آنها در سال تحصيلي 84-1383، 489 نفر بوده است و بر اساس فرمول كوكران محاسبه حجم نمونه صورت گرفته و از آن تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه، پرسشنامه دريافت كرده‌اند.

كنكاش در سؤالات و فرضيات تحقيق بر اساس پرسشنامه طراحي شده منجر به نتايجي بدين قرار است. در نگرش نسبت به ارزش‌هاي سياسي و ارزش‌هاي اقتصادي مجردان ديدگاه مثبت‌‌تري دارند در حالي كه در نگرش‌ نسبت به ارزش‌هاي اجتماعي، متأهلين داراي نگرش مثبت‌تري مي‌باشند. همچنين در مقايسه جنسيتي در ارزش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردان نگرش قوي‌تري دارند و در شاخص پايبندي به ارزش‌هاي مذهبي زنان قوي‌تر مي‌باشند. بين پايبندي مذهبي دانشجويان شاهد و نگرش به ارزش‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي اقتصادي رابطه وجود ندارد ولي اين رابطه در نگرش به ارزش‌هاي سياسي معني‌دار است. بين ميزان نگرش دانشجويان شاهد در خصوص ارزش‌هاي سياسي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود ندارد و بين ميزان نگرش‌ها به ارزش‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي اقتصادي رابطه معني‌دار است، همچنين پايبندي به ارزش‌هاي مذهبي در افراد با سنين 31 سال به بالا نسبت به گروه‌هاي ديگر سني قوي‌تر(مثبت) مي‌باشد.