تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/12/83

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر اصغر منتظرالقائم

نام و نام خانوادگي : سوسن نجيبي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد اصغر محمودآبادي

بررسي نقش سياسي،اجتماعي و فرهنگي زنان درعصر خلاف بني اميه

چکيده

ظهور اسلام و آشنايي عرب ها با اين آيين مقدس ، سبب ايجاد تحولاتي عميق در زندگي آنها گشت.زنان نيز درسايه ي دين مبين اسلام مقام و منزلت ويژه اي يافتند.

بررسي رويدادهاي عصر بعثت و هجرت پيامبر خدا (ص ) ، تصوير  روشني از نقش سياسي و اجتماعي زنان درصدر اسلام به دست مي دهد. دخالت زنان در امور سياسي  كه از زمان خلافت خلفاي راشدين ـ خلافت حضرت امير المومنين (ع) ـ آغاز گشت‏، در عصر حكومت امويان روند خود را طي نمود.

تأسيس خلافت بني اميه در سال 40 هجري به دست معاويه بن ابوسفيان در بردارنده حوادث متعدد و رويدادهاي مختلفي است.زنان در دوره مورد بحث نقش هاي گوناگوني را به لحاظ سياسي،اجتماعي و فرهنگي ايفا نمودند.بررسي مشاركت زنان در اين عرصه ها از اهداف كلي اين پژوهش به شمار مي رود.

اين رساله با بيان فرضيه هايي،نقش سياسي،اجتماعي و فرهنگي زنان در عهد خلافت اموي را مورد بحث و بررسي قرار داده است:

مشاركت زنان در قيام ها و عصيان هاي مختلف دوره مورد بحث،بررسي نقش آنها در روند شكل گيري قدرت سياسي دولت مردان بني اميه،ارزيابي ارتباط بحران هاي سياسي با وضعيت اجتماعي زنان و سرانجام بررسي حضور فعال آنها در زمينه هاي گوناگون فرهنگي از مسائل مطرح شده در اين پژوهش مي باشد كه در قالب چند فرضيه به رد و اثبات آنها پرداخته ايم.