تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني-دکتر فروغ السادات عريضي

تاريخ دفاع : 27/6/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر صمد کلانتري

بررسي عوامل مؤثّـر بر شكل‌گيري مسألـه حاشيه‌نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهـواز

چكيده

پژوهش حاضـر با هـدف «بررسي عوامل مؤثّـر بر شكل‌گيري مسألـه حاشيه‌نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهـواز» انجام شـد.

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايشي مي‌باشـد و شيوة نمونه‌گيري آن ، خوشه‌اي چندمرحله‌اي است. جامعه آماري اين تحقيق را حاشيه‌نشينان شهر اهواز تشكيل مي‌دهنـد كه تعداد آنها در سال 1383 ، بالغ بر 120000 نفـر بوده است و از آن تعداد ، 384 نفـر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدنـد كه بر روي آنها پرسشنامـة «بررسي عوامل مؤثّـر بر شكل‌گيري مسألـه حاشيه‌نشيني و پيامدهاي اجتماعي  آن در شهر اهـواز» اجـرا شـد.

نتايج پژوهش نشان داد كه مهاجرت از محيط‌هاي كوچك روستايي و شهري اطراف به شهر اهواز ، مهمترين عامل در ايجاد و گسترش مناطق حاشيه‌نشين مي‌باشـد كه خود تحت‌تأثيـر دافعه‌هاي اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي محل سكونت قبلي و جاذبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي شهر بوده است. همچنين در بحث پيامدهاي اجتماعي مشخّـص شـد كه بين شـدت حاشيه‌نشيني و افزايش ميزان محروميت نسبي حاشيه‌نشينان رابطـه وجود دارد كه در نهايت باعث حاكم شدن فرهنگ فقـر در منطقـة حاشيه‌نشين شـده است.