تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نصراله کهزادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري-دکتر علي رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 27/6/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

بررسي عوامل موثر در بروز رفتارهاي نابهنجار در دانش آموزان دوره متوسطه عمومي مدارس دولتي شهر برازجان در سال 1384- 1383

چكيده

پژوهش حاضربا هدف بررسي و شناخت دقيق و علمي عوامل موثر در بروز رفتارهاي نابهنجار دردانش آموزان دوره متوسطه عمومي، مدارس دولتي شهر برازجان صورت گرفته است. و جنبه هاي متنوع و متفاوت نابهنجاري ، سير نگرش تاريخي نسبت به آن، انواع و ويژگيهاي آن ، کارکردهاي مثبت ومنفي رفتارهاي نابهنجار و همچنين عوامل موثر بر آن از ديدگاه مکاتب گوناگون زيست شناختي ، روان شناختي ، جامعه شناسي ، روان شناسي اجتماعي و تبيين هاي گزينشي – عقلاني مورد بررسي قرار گرفته است.

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايش مي باشد و از شيوه ي نمونه گيري ، سيستماتيک استفاده شده است، جامعه آماري، کليه ي دانش آموزان دوره متوسطه عمومي مدارس دولتي شهر برازجان در سال تحصيلي 1384- 1383 مي باشدکه تعداد آنها برابر با 4189 نفراست که تعداد 339 از آن ها، به عنوان نمونه انتخاب شده اند، که تعداد 154 نفر از آنان را دانش آموزان پسر و 185 نفر آنان را دانش آموزان دختر تشکيل داده است.

بررسي در سئوالات و فرضيه هاي تحقيق بر اساس پرسشنامه ي طراحي شده نتايج زير را در بر داشته است: ميزان رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان پسر از دانش آموزان دختر بيشتر است . بين ميزان رضايت پاسخگويان از وضعيت آموزشي و رفاهي مدرسه با ميزان رفتار هاي نا بهنجار آنها را بطه معني دار و معکوسي وجود دارد . احتمال بروز ناهنجاري در ميان دانش آموزاني که دوستان ناباب دارند نسبت به بقيه بيشتر است .رابطه مستقيم و معني داري بين ميزان کنترل خانوادگي وميزان بروز رفتار نابهنجار در بين پاسخگويان وجود دارد. بين علقه خانوادگي پاسخگويان و نابهنجاري رفتاري رابطه معکوس و معني دار و همچنين بين نگرش و پنداشت دانش آموزان از وضعيت زندگي و عملکرد تحصيلي شان با نابهنجاري رابطه معکوس و معني داري وجود دارد.