تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/9/83

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر اصغر فروغي ابري

نام و نام خانوادگي : احمد موسوي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

بررسي تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة اتابكان سلغري

چکيده

روي كار آمدن سلغريان مانند ديگر سلسله هاي اتابكي در نتيجة گسترش نهاد اتابكي به اضافة ضعف آخرين سلاطين سلجوقي بود. ايران تحت حاكميت سلاجقه كه در نتيجه عوامل مذكور تجزيه گرديد، درزمان سلطان محمد خوارزمشاه يكپارچه گي نسبي خود را بدست آورد .ليكن باهجوم مغولان اين رشتة پيوستگي از هم گسست،ولي براي اتابكان تفاوتي نداشت كه مقام وموقعيت خود را با پرداخت خراج به كدام حكومت حفظ كنند .لذا اتابك ابوبكر باتبعيت وپرداخت خراج به مغولان ، راه مهاجمان را با ديوار زر سد كرد. بدين ترتيب فارس نسبت به ديگر مناطق ، حكم جزيره ثباتي را يافت كه مأمن وپناه انديشمندان ،اديبان وديگر كساني شد كه از برابر تند باد هجوم آن قوم ، رو به گريز نهاده بودند.

سلغريان قبل از ابوبكر بخاطر درگيرهاي داخلي وتهاجمات همسايگان وپيامدهاي آن ، فرصت رسيدگي به امور عمراني راآن طور كه بايد نيافتند. بنابراين دوران حاكميت اين اتابك اوج اقتدار ودوران طلايي سلغريان بود ومرگ وي ، افول ستارة اقبال اتابكان ودخالت هاي مضاعف مغولان در امور فارس رادرپي داشت كه در نهايت ، اين ايالت نيز تحت سلطة مستقيم مغولان درآمد.