تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رزيتا اکتايي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

تاريخ دفاع : 4/4/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

کاهش باروري در ايران و عوامل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي موثر بر آن با تاکيد بر نقش تنظيم خانواده بين سالهاي 1375-1365 (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

چكيده

تحقيق‌ حاضر درصدد تبيين تاثير عوامل اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي موثر بر ميزان باروري در شهر اصفهان در زنان 49ـ15 ساله مي‌‌باشد، كه تعداد آنان 000/173 نفر مي‌باشدو طبق فرمول كوكران تعداد جمعيت نمونه 400 نفر مي‌باشد كه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از تكنيك پرسشنامه و گاه مصاحبه از افراد نمونه جمع آوري شده است .در اين تحقيق براساس نظريات انديشمنداني كه در زمينه باروري و عوامل موثر بر آن مطالعه و نظريه پردازي كرده اند ، 8 فرضيه تدوين گرديدکه نتايج بدست آمده از اطلاعات استنتاج شده از پرسشنامه‌ها نشان مي‌دهد كه:

وضعيت تحصيلي زنان و همسران آنها ، نوع شغل ، خاستگاه زنان و شوهران آنها، ميزان درآمد خانواده و ديدگاه زنان نسبت به مسئله تنظيم خانواده و همچنين تاثير و نفوذ خانواده‌هاي زن و شوهر در آنان ، رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي و همچنين سن ازدواج بر ميزان باروري خانواده‌ها موثر مي‌باشد. در اين تحقيق از روشهاي آمار استنتاجي چون تحليل واريانس ، آزمون مجذور خي دو ، آزمون يومان ويتني،‌ ضريب همبستگي اسپيرمن و همچنين براي توصيف داده‌ها از روشهاي آمار توصيفي استفاده شده است.نتايج نهايي تحقيق نشان مي‌دهد:

1- بين ميزان تحصيلات زنان و ميزان باروري انان رابطه معني داري وجود دارد.

2- بين اشتغال زنان در خارج از منزل و ميزان باروري انان رابطه معني داري وجود ندارد.

3- بين پايبندي به فرهنگ سنتي و ميزان باروري رابطه معني داري وجود دارد.

4- بين بالا رفتن سن ازدواج در زنان و ميزان باروري انان رابطه معني داري وجود دارد.

5- بين استفاده از وسائل ارتباط جمعي ورسانه ها و ميزان باروري رابطه معني داري وجود دارد.

6- بين استفاده از وسائل پيشگيري از بارداري و ميزان باروري رابطه معني داري وجود دارد.

7- بين نوع شغل شوهران و ميزان باروري همسران انان رابطه معني داري وجود دارد.

8- بين سطح درامد خانواده و ميزان باروري رابطه معني داري وجود دارد.