تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عليرضا گرامي مطلق

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

تاريخ دفاع : 9/10/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

پهنه بند اقليمي استان بوشهر

چكيده

شناخت ويژگيهاي طبيعي هر منطقه (خصوصاً آب وهوا) مي تواند در امر برنامه ريزي وآمايش آن سرزمين نقش عمده اي ايفا نمايد و پهنه بندي اقليمي( يعني شناسايي پهنه که داراي آب وهواي يکساني باشند) جهت دستيابي به توسعه همه جانبه ، در ابعاد مختلف زماني ـ مکاني ضروري مي باشد .

در اين راستا با استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي (داراي ميانگين 50 ساله) به پهنه بندي اقليمي(سنتي و جديد) استان بوشهر پرداخته ايم.بررسيها نشان داد که درپهنه بندي سنتي استان ،توانايي سيستم هاي دمارتون با تفکيک استان به دو ناحيه اقليمي (خشک ونيمه خشک) ،سليانينوف با تفکيک استان به دو ناحيه اقليمي (بيابان و استپي خشک) و کوپن با تفکيک استان به دو ناحيه اقليمي(خشک جنب حاره ونيمه خشک جنب حاره) از ساير روشهاي پهنه بندي سنتي بيشتر است.

در روش جديد با استفاده از تکنيکهاي آماري تحليل عاملي وتحليل خوشه اي ( به روشWard) و به کمک نرم افزارهاي S-plus,Surfer,Excel بر روي ماتريس30 *114 در مساحت 23167 کيلومتر در مقياس زماني 12 ماهه و سالانه پهنه بندي انجام گرفت. نتايج حاصل نشان داد که عوامل تشکيل دهنده اقليم استان بوشهر به ترتيب اهميت عبارتند از :1ـ عامل رطوبي ـ بادي 2- عامل ابري ـ بارشي 3ـ عامل گرمايي ـ ديد 4ـ عامل بادي ـ غباري و نواحي اقليمي استان بوشهر به شرح زير تقسيم بندي مي شود :

1ـ ناحيه دشتي 2ـ ناحيه پارس جنوبي 3ـ ناحيه ساحلي 4ـ ناحيه کوهستاني شمال شرقي 5ـ ناحيه گناوه اي ـ دشتستاني 6ـ ناحيه ديلمي

واژه هاي کليدي:پهنه بندي اقليمي ، طبقه بندي سنتي، تحليل عاملي ، تحليل خوشه اي ،استان بوشهر