تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/84

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر طاهره خوشحال

نام و نام خانوادگي : فاضل بخشيان فر

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي اصغر باباصفري

فرهنگ تحليلي اعلام ديوان ناصر خسرو

چكيده

بدون شك يكي از شاعران سرآمد قصيده سرا در قرون اوليه ظهور شعر فارسي ، حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخي است كه شعر او آينه تمام نماي انديشه ها و معتقدات والاي انساني و باورهاي مذهبي اوست.

موضوع پايان نامه ، فرهنگ تحليلي اعلام ديوان ناصر خسرو اعم از اشخاص ، مكان ها ، فرق و مذاهب و اسامي كتب به كار رفته در ديوان مي باشد.

هدف از اين تحقيق ، شناخت اركان و عناصر شعري شاعر است . ازآنجا كه شاعر ارزش فراواني براي سخن قائل است ، براي طرح ديدگاهها و عقايد فكري و فلسفي خود ازاين ابزار هنري بهره برده است ؛ لذا دراين پژوهش سعي شده با شرح اعلام ديوان ، فهم هر چه بيشتر اشعار شاعر مسير و به نحوي ديدگاهها و عقايد فكري او تبيين گردد.

براي استخراج اعلام ، ديوان ناصر خسرو با دقت هرچه بيشتر مورد مطالعه قرار گرفت و تك تك ابيات آن مورد بررسي واقع شد و كوشش بر اين بوده كه با توجه به منابع و ماخذ دست اول به بررسي و شرح تحليلي اعلام پرداخته شود تا خواننده هرچه بيشتر به زبان شاعر نزديك گردد.

نگارنده با اين همه دعوي ندارد كه كار تمام است و همه مشكلات را حل كرده اما ، مي توان دريافت كه به بعضي از نكات مبهم ديوان ناصر خسرو دراين فرهنگ اشاره شده و اميدوار است كه صاحبان فضل و ارباب ادب به عين عنايت درآن بنگرند و ازعيوب آن چشم بپوشند.