تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جواد شجاعي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني-دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 10/3/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر بر تقديرگرايي دانشجويان (دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي)

چكيده

موضوع اين پايان نامه «بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر بر تقديرگرايي است».سوال اصلي اين تحقيق اين است که چه عوامل رواني اجتماعي زمينه ساز تقديرگرايي است.به عبارت ديگر کداميک از عوامل رواني اجتماعي بر ميــزان تقديرگرايي دانشجويان تاثير دارد.منظور از تقديرگرايي،پذيرش بي چون و چراي وقايع و تسليم در برابر آنهاست،منبعث از اين انديشه که وقايع خارج از حيطه تسلط انساني قرار دارد. تقديرگرايــي از جمله موانع ذهنــي توسعه محــسوب مي شــود. باور به تقــديرگرايــي بار مــسوليت را از دوش آدمي بر مي دارد،روحيه اي انفعالي را به فرد تحميل مي کند و توانايي انسان براي ايفاي نقشي برجسته و موثر در حيات اجتماعي را از او ســلب مي کنـد.باحذف اين باور از فرهنگ جامعه از انزواي اجتماعي کاسته شده و روحيه همکاري و تعاون تقويت مي شود.بنابراين شناخت اين پديده و افزايش آگاهي و دانش نسبت به آن جهت نيل به جامعه اي نو از اهميت بسزايي برخوردار است.با توجه به اينکه خاستگاه مسايل و پديده هاي اجتماعي از علل گوناگون سرچشمه مي گيرند،نظريه هاي راجرز،مک کله لند،سليگمن و... مورد بررسي قرار گرفت و به مطالعه تاثير پايبندي مذهبي،ميل به موفقيت،احساس ناامني،طبقه اجتماعي و درماندگي آموخته شده بر ميزان تقديرگرايي پرداخته شد و مباحث نظري تدوين گرديد.روش تحقيق اين پايان نامه پيمايش و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه 392 نفراز دانشجويان در سال 1384 انتخاب گرديد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد بين متغييرهاي پايبندي مذهبي،ميل به موفقيت و درماندگي آموخته شده با ميزان تقديرگرايي رابطه وجود دارد.