تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدصادق کريمي کيا

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نصراله پورافکاري-دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 10/3/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

در اين بررسي سعي شده است که نظام فرهنگي از سه منظر مورد توجه قرار گيرد :نظر گاه سنت و مدرنيته ,نظرگاه موانع ذهني توسعه و نظرگاه مسائل اجتماعي ايران .البته با تاکيد بر نظر گاه سنت و مدرنيته که مقولات سنت و مدرن در نظام فرهنگي کنکاش مي شوند .در اين پزوهش ابتدا به تعاريف متعدد سنت ومدرنيته از ديدگاه صاحب نظران مختلف اشاره شده است سپس به معناي مدرنيته در آثار فلاسفه و جامعه شناسان پرداخته شده است .بعد به سنخ شناسي جوامع بر اساس تقسيم بندي دوتايي سنتي و مدرن ,نظرات متفکران بزرگ جامعه شناسي آورده شده است .در نهايت به دو مقوله يا مولفه که به نظر مي رسد مهمترين مقولات سنتي در نظام فرهنگي دانشجويان يعني تقدير گرايي و قوميت گرايي که در مقابل مقولات مدرن اراده گرايي و فردگرايي قرار مي گيرند پرداخته شده است . روش مورد استفاده در اين تحقيق ابتدا اسنادي و کتابخانه اي و در مرحله بعد پيمايشي است که جهت استخراج و تحليل از نرم افزار spss استفاده شده است.در نهايت اين دو مقوله با متغير هايي نظير ميزان محروميت نسبي ,ميزان وجود نابرابري ,پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده و دينداري به آزمون گذاشته شده است . نتايج نشان مي دهد که تقدير گرايي با محروميت نسبي ,دينداري ,و ميزان احساس وجود نابرابري رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد . وهمچنين قوميت گرايي با متغير ميزان وجود نابرابري رابطه معناداري دارد.

کلمات کليدي: تقدير گرايي ,قوميت گرايي , سنت ,مدرنيته ,توسعه ,نظام فرهنگي, هويت ملي, هويت قومي, توسعه نيافتگي.