تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هوشمند عطائي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدرضا کاوياني

تاريخ دفاع : 14/11/71

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوزه آبريز رودخانه انگهران

چكيده

بشاگرد را بايد از نظر سطح زندگي مردم در رديف فقيرترين و از لحاظ مطالعات محيطي، يكي از بكرترين مناطق كشور محسوب نمود.

عدم برنامه ريزي توسعه، انزوا، كمبود مواد غذائي و سوء تغذيه، عدم وجود امكانات آموزشي و بهداشتي و به دنبال آن شيوع بيماريها و بالاخره دهها مشكل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ديگر گريبانگير اين منطقه محروم مي باشد.

موقعيت ژئوپلتيكي اين منطقه به علت مشرف بودن به درياي عمان و تنگه هرمز از يك طرف و مجاورت با مرز جنوب شرقي ايران از طرف ديگر آن را يك منطقه حساس استراتژيكي ساخته است.

بطور كلي در هيچيك از منابع تحقيقاتي و جغرافيائي قديم و جديد كشور، مطلب علمي در ارتباط با مطالعات زيربنائي بشاگرد وجود ندارد، زيرا منطقه اي است وسيع، كوهستاني، بدون راه ارتباطي و صعب العبور.

لذا با توجه به مطالب فوق بشاگرد نيازمند برنامه ريزي جامع توسعه منطقه اي است و در اين ارتباط مي بايستي توانهاي بالقوه منطقه را جهت بارگذاري هاي اقتصادي و اجتماعي سنجيد.

حوزه آبريز رودخانه انگهران كه بخشي از منطقه بشاگرد است، مركز سياسي بشاگرد غربي يعني انگهران در داخل آن قرار گرفته و همانند ديگر نقاط بشاگرد نيازمند مطالعات زيربنائي است.

هدف از اين تحقيق شناسائي توانهاي آبي، خاكي و اقليمي منطقه مورد مطالعه است، تا به كمك آن بتوان به برنامه ريزي هاي كوتاه مدت وبلندمدت براي محروميت زدائي از منطقه پرداخت و راههاي برنامه ريزي توسعه را براي بهبود وضع آن ارائه داد.