تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مسعود دالمن

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمود هدايت

تاريخ دفاع : -/11/71

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

نقش اقليم حياتي در معماري سواحل جنوب

چكيده

موضوع اقليم و معماري يكي از موضوعات بسيار جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل اب و هوائي بر مسكن و كلا“ فضاي زندگي است. قبل از هر چيز بايد گفت كه اثر اين عوامل بر شكل گيري محيط مسكوني از ديرباز معمول بوده است و معماران در زمانهاي گذشته، به طور سنتي، اثرات باد، باران، آفتاب، رطوبت و … را بر مساكن مي دانسته اند و روشهاي بسيار جالبي نيز براي كاهش اثرات نامطلوب آنان و بهره گيري از امكانات مطلوب اين فاكتورها ارائه داده اند. در واقع تجربيات فعلي ما تكميل شده روشهائي است كه گذشتگان بكار مي برده اند و با تغييراتي در مبادي علمي و رياضي آن، بشر كنوني سعي در استفاده بهينه از اين تجربيات دارد. خاصه اينكه در حال حاضر علاوه بر مسائل اقليمي ، مسائلي چون خصوصيات فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، توپوگرافي، محيط طبيعي و هزاران دليل ديگر چون طبقات اجتماعي بر شكل گيري مساكن و تفكيك آنها، تأثيرات مهمي بر شكل معماري مناطق مختلف گذارده اند.

متأسفانه به دليل جهاني شدن شكل معماري در حال حاضر الگوهاي سنتي معماري در اكثر مناطق تا حدودي به دست فراموشي سپرده شده اند و ساختمانهاي ناهماهنگ با اقليم در مناطق مختلف ساخته مي شود كه همگي بر معايب اين ساختمانها واقفند. در اين رساله سعي شده است دستورالعمل هايي در رابطه با شرائط اقليمي سواحل جنوبي كشور و بويژه بندرعباس به عنوان نمونه، ارائه گردد، در اين راه از روشهاي متفاوتي استفاده شده، كه در متن به تفصيل در مورد آنها توضيح داده شده است. اين رساله از پنج فصل تشكيل شده است كه بطور اختصار عبارتند از:

فصل اول به دو بخش تقسيم شده است كه در بخش اول كلياتي از زمين شناسي، ژئومورفولوژي خاك هيدرولوژي و پوشش گياهي ارائه شده است، بخش دوم شامل تجزيه و تحليل فاكتورهاي اقليمي ايستگاههاي برگزيده سواحل جنوب مي باشد كه بطور مفصل خصوصيات اقليمي آنها با توجه به سوابق آماري و داده هاي مورد نظر در هر مورد، در حد توان مورد آناليز قرار گرفته اند. فصل سوم با روشهاي گوناگون به طبقه بندي اقليمي و اقليم حياتي منطقه پرداخته است، در فصل گذشته و روشهاي معمول طراحي و معماري كه بايد در اين مناطق اعمال نمود، پيشنهاداتي ارائه شده است تا بتوانيم به طراحي يك مسكن هماهنگ با اقليم در منطقه نائل آئيم. پيوست هاي اين رساله نيز شامل سري جداول چهارگانه ماهاني است كه براي 6 ايستگاه منطقه تهيه گرديده اند.