تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد مسيبي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني-دکتر حسنعلي غيور

تاريخ دفاع : 4/9/71

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي اوضاع طبيعي حوزه آبي رودخانه گلپايگان با تاكيد برهيدروكليما

چكيده

در اين رساله سعي شده است هيدروكليماي منطقه گلپايگان در ارتباط متقابل با انسان و تأثير آن در برنامه ريزي هاي كشاورزي، صنعتي و اثر انسان را بر محيط نتايج آن را توأما“ بررسي گردد.

آمارهاي هواشناسي و هيدرومتري ايستگاههاي منطقه از سازمانها، ارگانها و كتابخانه هاي گوناگون جمع آوري گرديد و سپس اقدام به استخراج فاكتورهاي اقليمي مانند دما (متوسط، حداقل و حداكثر) بارندگي، يخبندان و رطوبت نسبي و …. شده در سالها يا ماههايي كه آمار موجود نبود اقدام به بازسازي آنها از طريق روش نسبتها و تفاضل ها گرديد. (برابر بازسازي ايستگاه اختخوان و سراب هنده به عنوان مبنا انتخاب شدند). در سالهاي 1979 تا 1982 ايستگاه شركت زراعي كه در دشت گلپايگان واقع شده و ارتفاع اين ايستگاه با ارتفاع ايستگاه گلپايگان تقريبا“ برابر است براي ايستگاه گلپايگان انتخاب شد. كليه منابعي كه پيرامون منطقه و موضوع موجود بود، مطالعه و اقدام به ياداشت برداري شد.

براي كليه موضوعات نقشه ها و نمودارهايي تهيه گرديد نقشه ها همگي بزرگ تهيه شده و نمودارها به كمك كامپيوتر ترسيم گشت.

محاسبات خصوثبات مورفومتريك حوضه از روي نقشه هاي 50000 / 1 و 250000 / 1 صورت گرفت و ضرايب مربوط محاسبه گرديد. اندازه گيري ها بوسيله كرويمتر و پلانيمتر انجام شد.

براي تعيين هماهنگي فاكتورهاي بارندگي و دما بين ايستگاههاي منطقه، آزمون جرم مضاعف صورت گرفت كه ايستگاههاي منطقه هماهنگي معني داري را نشان دادند.

جهت تهيه نقشه هاي همدما و همباران اقدام به محاسبه همبستگي بين ارتفاع و بارندگي و ارتفاع و دما شد و بهترين فرمول همبستگي مشخص گرديد. سپس با اسفتاده از گراديان ارتفاع و بارندگي و گراديان ارتفاع و دما اقدام به ترسيم نقشه ها شد (ارتفاع به عنوان ثابت X و بارندگي و دما به عنوان متغير Y در نظر گرفته شد).

نوع اقليم منطقه با استفاده از فرمولها و ضرايب مختلف اقليمي مورد بررسي قرار گرفت و نوسانات بارندگي و دما، واريانس و انحراف معيار و ضريب تغييرات بارندگي و دما، نسبت حد ميانگين، چارك اول، ميانه، چارك سوم و ميانگين متحرك براي ايستگاههاي منطقه محاسبه گرديد. آمار هيدرومتري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و هيدروگراف هاي مربوط ترسيم شد. مقدار فرسايش باراني حوضه با استفاده از فرمولهاي فرسايش باراني حساب گرديد. در پايان زير حوضه ويست به طور كامل به عنوان يك زير حوضه رودخانه گلپايگان مورد مطالعه واقع شد. ميزان تبخير با استفاده از روشهاي گوناگون محاسبه و با تبخير از طشت همبستگي داده شد و بهترين روش محاسبه تبخير پيشنهاد گشت.

در پايان سعي شد كليه روشهاي هيدروكليماتولوژي در ارتباط با آزمايش حوضه گلپايگان و نقش اين روشها در برنامه ريزي هاي منطقه و سهم مطالعات جغرافيائي در مطالعات محيط فيزيكي در ارتباط با مسائل انساني – اقتصادي مشخص شده و راه حل هائي ارائه گردد.