تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/7/71

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر سيد حسن حسيني ابري

نام و نام خانوادگي : احمد مزيدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني

اقليم و كشاورزي دشت يزد-اردكان

چكيده

حوزه آبريز دشت يزد – اردكان با مساحت 12054 كيلومتر مربع در استان يزد واقع است. اين منطقه به علت واقع بودن در زير مركز فشار زياد جنب استوائي داراي بارندگي كم و نوسانات درجه حرارت زياد است. اولين روز يخبندان در دشت مورد مطالعه از اواسط آبان تا دهه اول آذر شروع و تا اواسط اسفند الي اوايل فروردين ماه ادامه مي يابد. ميانگين ساعات آفتابي ماهانه از 124 ساعت در دي ماه تا 368 ساعت در تير ماه متغير است. جهت غالب وزش باد شمال غربي است ميزان بارش منطقه كمتر از 60 ميليمتر در حوالي كوير سياه كوه تا بيش از 250 ميليمتر در ارتفاعات شيركوه متفاوت است. منبع تأمين كننده آب منطقه آبهاي زيرزميني است كه از طريق حفر قنوات در گذشته و حفر چاههاي عميق و نيمه عميق در حال حاضر مورد بهره برداري قرار گرفته است. نياز آبي گياهان منطقه متفاوت است و بطور متوسط آب خالص مورد نياز گندم و جو 360 ميليمتر، يونجه 1620 ميليمتر و خيار و كدو 247 ميليمتر در طول دوره رشد است. با نگرش به موقعيت منابع ابي منطقه و محدود بودن آن. آب به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده سرنوشت حال و آينده كشاورزي است و لزوم برخورداري از يك برنامه جامع استفاده از منابع آب را اجتناب ناپذير مي نمايد. الگوي كشت منطقه نيز براساس كشت گياهان كم آبخواه استوار است لذا مواردي كه مي تواند در جهت استفاده بهتر و مناسب تر از منابع آبي بكار برد مي توان از اين موارد نام برد. جلوگيري ازتبخير، كشت گياهان كم آبخواه و بكار بردن سيستم هاي صحيح آبياري.

عمل انتخاب گياه را مي توان براساس مشاهده گياهاني كه با كمترين آب رشد كرده اند قرار داد اما براي انتخاب واريته هاي نويد بخش مي توان از گياهاني كه در فصل سرد رشد مي كنند، تعرق آنها كم باشد و بتوانند آب شور و كيفيت پائين را تحمل نمايند استفاده نمود.

با توجه به كميت و كيفيت آب، وضعيت اقليمي منطقه و موارد ديگر كشت متناسب براي مناطق مختلف به اين شرح است. دشت ميبد – اردكان با توجه به كميت و كيفيت پائين آب محصولاتي نظير انار، پسته و غلات در دشت حومه يزد از همين محصولات به اضافه انگور، در مناطق نيمه كوهستاني بادام و ميوه جات هسته دار كه در مناطق كم ارتفاع آن مي توان از انار، انجير و غلات و در مناطق كوهستاني بادام و ميوه جات هسته دار استفاده نمود.