تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عليرضا تقيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور

تاريخ دفاع : 7/7/71

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

هيدرولوژي و ژئومرفولوژي حوزه رودخانه سولكان

چكيده

امروزه تمامي نقاط خشک دنيا بيش از هميشه با مسائل غامض و پيچيده کم آبي مواجه اند و منابع طبيعي خواستگاه حيات، پايگاه استقلال سياسي و اقتصادي و مهد رشد خلاقيت هاي ملي و فرهنگي مي باشد. كم و كيف اين منابع خطوط اساسي توسعه و عمران كشور را شكل مي دهد. بهره برداري بيشتر و بهتر از منابع طبيعي مستلزم مطالعات وسيع مي باشد تا پتانسيل هاي طبيعي در هر منطقه مشخص شده و بر حسب توان آن برنامه ريزي شده و طرح هاي توسعه به اجرا گذاشته شود. در رساله حاضر ابتدا مطالبي در شناسائي عمومي منطقه مورد مطالعه در فصل اول آورده شده است. در فصل دوم سازنده هاي مختلف زمين شناسي. چينه شناسي و پراكنش تشكيلات و نقش زمين ساخت در منطقه بيان شده است. فصل سوم اشكال ناهمواريهاي زمين در رابطه با زمين شناسي، شبكه آبها و نقش فرسايش در ايجاد ناهمواريها را همراه با نقشه هاي لازمه ارائه مي كند. پارامترهاي اقليمي و نقش آنها در رابطه با ديگر مسائل محيطي در فصل چهارم مورد مطالعه قرار گرفته است. تأثيرات عوامل مختلف طبيعي در تشكيل خاك، انواع خاكهاي منطقه، پوشش گياهي، وضعيت آنها در فصول پنجم و ششم مورد مرافه قرار گرفته است. در فصل هفتم بارشهاي سالانه با دوره هاي بازگشت مختلف و تأثير آنها د رواناب، دبي آب رودخانه سولكان و سيلابهاي احتمالي حوزه پيش بيني و بيان شده است. فصل هشتم خلاصه اي از مطالب ذكر شده و همچنين توصيه ها و پيشنهاداتي را بطور خلاصه به خود اختصاص داده است. در تهيه اطلاعات كتابخانه اي لازم از ادارات و سازمانهاي مختلفي استمداد شده است. سپس با استفاده از عكس ماهواره اي، عكس هاي هوائي و نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي. بررسي هاي صحرائي بسيار و تست مطالب تهيه شده، محاسبه آمار و اطلاعات با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري، مطالب اين رساله تهيه و تدوين گرديده است.