تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهرام محسني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدرضا کاوياني

تاريخ دفاع : 17/4/71

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي پتانسيل هيدروكليميائي حوزه قمصر و قهرود در تامين آب شهري كاشان

چكيده

امروزه تمامي نقاط خشک دنيا بيش از هميشه با مسائل غامض و پيچيده کم آبي مواجه اند و خشكسالي آنها را دچار بحران كرده است. شهرستان كاشان نيز از اين قاعده مستثني نيست. افزايش بي روند جمعيت، رشد صنعت، افزايش چاههاي عميق و بهره برداري بيش از حد مجاز جهت جوابگوئي به نيازها باعث گرديده است كه اين شهرستان را با مشكلات جدي روبرو سازد. طبق برآورد كارشناسان وزارت نيرو و سفره آب زيرزميني در دست بهره برداري براي تأمين آب شهرستان كاشان طي 28 سال (1328 تا 1356) در بعضي نقاط تا 30 متر افت سطح آب داشته است. در سالهاي قبل ، اين كارشناسان منابع آب كاشان را براي رفع احتياجات تا سال 1360 كافي مي دانسته اند. اگر چه از آن تاريخ تعداد چاههاي زيادتري را به سيستم شبكه توزيع آب اضافه نموده اند. ليكن شكي نيست كه سطح سفره همچنان افت نموده و از كيفيت و مطلوبيت آب كاسته شده است. طبق گفته مسئولين سازمان آب كاشان در شهريور ماه سال 1370 ، در حال حاضر سالانه 5/1 متر افت سطح آب در منطقه مشاهده مي شود.

يكي از جنبه هائي كه مي تواند در تأمين آب منطقه كاشان نقش و تأثير قابل توجهي داشته باشد استفاده از آبهاي سطحي و نزولات جوي است. اگر چه در زمينه ابعاد كيفي و كمي آبهاي زيرزميني منطقه مطالعات زيادي توسط سازمانهاي ذيربط انجام گرفته است. ليكن تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد و با اين گونه سازمانها مرتبط بوده است در مورد ابهاي سطحي و بخصوص سيلابها كمتر مطالعه اي صورت گرفته است و يكي از اواريانت هائي كه مي تواند در تأمين آب اين منطقه نقش و تأثير داشته باشد استفاده از اينگونه امكانات است. حوضه هاي قمصر و قهرود كه در اين رساله موضوع بحث است از ديرباز جلب توجه مسئولين در تأمين احتمالي آب منطقه را داشته است. لذا اين تحقيق گامي در جهت شناخت توان و پتانسيل آبهاي سطحي و نزولات جوي اين دو حوضه است. نظر به عنوان موضوع تحقيق (هيدرواقليم) سعي بر آن بوده است، كليه عواملي را كه به نحوي در ميزان آبهاي سطحي منطقه مورد مطالعه تأثير داشته است، مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم. در اين راستا آنچه معمولا“ در رابطه با ميزان رواناب يك منطقه در درجه اول اهميت قرار دارد طبيعتا“ اقليم و در رأس آن رژيم بارندگي است. لذا ضمن بررسي تمامي عناصر و پارامترهاي اقليمي در منطقه، وضعيت بارش با تأكيد بيشتري مورد توجه قرار داده شده است و مقادير بارش و سيلاب با استفاده از كليه امكانات آمار و اطلاعاتي موجود از ايستگاههاي منطقه، همراه با روشهاي تجربي در تعيين ميزان آنها در دوره هاي بازگشت مختلف با استناد به مباني و اصول هيدرولوژيكي موجود ارزيابي قرار گرفته است. در رابطه با موروفولوژي، زمين شناسي و خاك منطقه تا آنجا كه در رابطه با تأثيرگذاري آن بر روي جريانات سطحي بوده است بررسي هائي بعمل آمده و وضعيت هر يك با استفاده از نقشه هاي موجود، عكس هاي هوائي منطقه و بازديدهاي محلي، بيان گرديده است.

درپايان ، پتانسيل بالقوه آبهاي سطحي منطقه مورد مطالعه، جهت برنامه ريزي و استفاده در زمينه هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته است.