تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نسرين نيک انديش

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

تاريخ دفاع : -/4/70

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

شناخت و بررسي وضعيت رسوبگذاري در سد شهيد عباسپور

چكيده

نياز كشور به بهره برداري صحيح از منابع اب و خاك و ذخيره و نگهداري آبهاي سطحي براي تأمين آب كشاورزي صنعتي و شهري، ايجاد تأسيساتي با سرمايه هنگفت نظير سدها را ضروري ساخته است. انتقال گل و لاي طي فرآيند فرسايش نه تنها باعث پر شدن درياچه سدها مي گردد بلكه منجر به از بين رفتن يكي از منابع حياتي يعني خاك مي گردد. رساله مزبور براساس ضرورت حفظ منابع، شناخت عوامل مؤثر در ايجاد و حمل رسوب به درياچه سد شهيد عباسپور و مديريت حوضه آبريز آن تحقيق و تدوين گرديده است. نتيجه بدست آمده از تحقيق آن بوده است كه در حوضه سد شهيد عباسپور سالانه 4/14 ميليون تن رسوب ايجاد مي گردد و 6/4 تن در هكتار رسوب ويژه موجب پر شدن 8/10 ميليون متر مكعب از حجم مخزن سد در هر سال مي گردد كه رقم بسيار بالائي است. علل رسوب زدائي در هشت مورد طبيعي و انساني در پايان نامه به اثبات رسيده و براي كاهش روند فرسايش و حمل رسوب به درياچه سد بيست و يك پيشنهاد داده شد كه چهارده مورد آن معيارهاي فني و مهندسي و در رابطه با عوامل مربوط به جغرافياي طبيعي و هفت مورد آن مسائل غير طبيعي، فني و مهندسي است.