تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/-/70

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر ايران غازي

نام و نام خانوادگي : جواد خوشحال

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني

بررسي يخبندان در ارتباط با محصولات كشاورزي اصفهان

چكيده

دماي نسبتا“ مناسب و برخورداري از آب حياتبخش زاينده رود استان اصفهان را به يكي از مناطق مهم كشاورزي كشور تبديل نموده است. در اين استان به غير از زمينهاي وسيعي كه به كشت محصولات زراعي نظير غلات، حبوبات دانه هاي روغني، گياهان دخاني و محصولات جاليزي وجود دارد. در حدود 4 ميليون اصله از انواع درختان ميوه هسته دار، 3 ميليون درخت گلابي، 5/3 ميليون درخت سيب و نزديك به 200 هزار اصله درخت خرما نيز وجود دارد كه همه ساله در حدود 55 هزار تن انواع ميوه جات هسته دار و سيب وگلابي و در حدود 500 هزار تن خرما از آنها برداشت مي شود. همه ساله بخشي از محصولات كشاورزي و به خصوص سر درختي ها و برخي صيفي جات در اثر رويداد درجه حرارت پايين تلف شده و خسارتهاي هنگفتي به كشاورزان و بطور كلي اقتصاد استان وارد مي سازد.

لذا مؤلف سعي نموده است براي جلوگيري از اين خسارات موضوع را بررسي نمايد و پيشنهادهاي لازم را ارائه كند. اين رساله شالم 5 فصل است كه در 155 صفحه و 23 نقشه تدوين شده است.

در فصل اول و دوم مؤلف كوشيده است تا پس از بررسي مقدماتي زمين شناسي، ژئومرفولوژي خاك و پوشش گياهي، مراحل فنولوژي گياهان زراعي و شرايط محيطي استان را بررسي نمود و تاريخ گل دهي و دوره گل درختان ميوه و همچنين فصل رويش را تعيين نمايد.

در فصل سوم محقق ويژگيهاي اقليمي استان را از قبيل فشار، باد، رطوبت نسبي، بارش، روزهاي باراني و برفي، دوره هاي خشك و مرطوب را بررسي نمود و به تقسيم بندي اقليمي استان پرداخته است.

در فصل چهارم پس از بحث درباره بيلان تابش در سطح زمين، مقدار متوسط خورشيدي ساعات آفتابي و بازتاب از سطح زمين محاسبه شده است. در اين فصل همچنين پس از تشريح اهميت دماي هوا و خاك و همچنين جريان آب در خاك در كشاورزي، عناصر حرارتي استان محاسبه شده و نقشه هاي آنها تهيه گرديده است.

همچنين در فصل پاياني مؤلف پس از بيان شيوه هاي پيكار با يخبندان در ايران و جهان و بررسي خسارات ناشي از يخبندان در منطقه بهترين شيوه هاي پيكار در منطقه را مشخص كرده است. آنگاه پس از ذكر كردن انواع روشهاي پيش بيني يخبندان، متوسط روزهاي يخبندان ماهانه و ساليانه را معين نموده و به پيش بيني احتمال حداكثر روزهاي يخبندان ماهانه و سالانه و همچنين وقوع اولين و آخرين روزهاي يخبندان پرداخته و نقشه هاي آنها را تهيه كرده است. سرانجام با توجه به مطالب بررسي شده و با توجه به نقشه هاي فراهم آمده بهترين مكان را براي كشت محصولات زراعي و باغي بر حسب ارتفاع از سطح دريا مشخص نموده است.