تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 26/12/75

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : حسين‌ آقاحسيني‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : بهرام‌ شعباني‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر سيد مهدي‌ نوريان‌‌‌‌

شرح‌ لغات‌ و مشكلات‌ قصايد سلمان‌ ساوجي‌‌

چكيده

موضوع‌ اين‌ رساله‌ شرح‌ لغات‌ و مشكلات‌ قصايد سلمان‌ ساوجي‌ است‌ . انتخاب‌ قصايد بدين‌ جهت‌ بوده‌ كه‌ بخش‌مهم‌ و عمدة‌ ديوان‌ شاعر را در بر مي‌گيرد و سلمان‌ در اين‌ نوع‌ شعر موفق‌تر بوده‌ است‌ . اهدافي‌ كه‌ در اين‌ كار مورد نظربوده‌اند عبارتند از :

ـ معرفي‌ شخصيت‌ ادبي‌ ، شرح‌ زندگاني‌ و بررسي‌ ارتباط‌ شاعر با سلسلة‌ آل‌ جلاير

ـ شناخت‌ احوال‌ سلمان‌ ساوجي‌ و آشنائي‌ با اطلاعات‌ وي‌ از دانشهاي‌ گوناگون‌ آن‌ دوره‌ كه‌ با تكيه‌ به‌ آنها به‌ ابداع‌مضمون‌ پرداخته‌

ـ آشنايي‌ با شعر و مضامين‌ شعري‌ قرن‌ هشتم‌ و شناخت‌ مهارتهايي‌ كه‌ شاعر در معني‌ آرايي‌ در نظر داشته‌ است‌

روش‌ كار نيز چنين‌ بوده‌ است‌ كه‌ در ابتدا مقدمه‌اي‌ در شرح‌ احوال‌ و زندگاني‌ شاعر و ارتباط‌ او با سلسله‌ جلايري‌ ،همجنين‌ شعر شاعر و تأثير پذيري‌ او از شاعران‌ ديگر و اهداف‌ و روش‌ شرح‌ تدوين‌ شده‌ و سپس‌ به‌ شرح‌ مشكلات‌پرداخته‌ شده‌ است‌ . در شرح‌ ابتدا وزن‌ هر قصيده‌ بيان‌ شده‌ و بعد ابياتي‌ كه‌ از جهتي‌ دشواري‌ داشته‌اند انتخاب‌ شده‌اندو با استفاده‌ از منابع‌ مربوط‌ مانند فرهنگ‌هاي‌ لغت‌ ، دايره‌المعارف‌ ها ، شرحهاي‌ ديوان‌ شاعران‌ و ... مشكلات‌ بر طرف‌گرديده‌اند . معاني‌ ابيات‌ نيز بعد از توضيح‌ مشكلات‌ با علامت‌ ستاره‌ آورده‌ شده‌ است‌ . در پايان‌ هم‌ فهرستها آورده‌شده‌ كه‌ شامل‌ فهرست‌ آيات‌ و احاديث‌ ، واژه‌نامه‌ و منابع‌ است‌