تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : -/12/75

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر محمد فشاركي‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : هوشنگ‌ محمدي‌ افشار‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر سيد مهدي‌ نوريان‌‌‌‌

شرح‌ و تحليل‌ يكصد و بيست‌ غزل‌ از خواجوي‌ كرماني‌ به‌ دو روش‌

چكيده

ـ تطبيقي‌ و معين‌ كردن‌ پيشينه‌ و پشتوانة‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ و مفاهيم‌ كليدي‌ و طرز استعمال‌ آنها توسط‌ شاعر ومعرفي‌ جايگاه‌ واقعي‌ خواجو در ميان‌ غزلسرايان‌ بخصوص‌ سده‌ هشتم‌ و حوزه‌ تلفيق‌ و نقش‌ وي‌ در تطور غزل‌ پارسي‌

ـ تحليل‌ بسآمدي‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ و مفاهيم‌ در ديوان‌ و ساير آثار منظوم‌ شاعر و كيفيت‌ اراده‌ آنها در قالب‌غزل‌

نيز بررسي‌ موازين‌ و اصول‌ زيباشناسي‌ و تصوير آفريني‌ و تحقيق‌ در انديشه‌ و زبان‌ و اطلاعات‌ علمي‌ ، هنري‌ ، ادبي‌و كاربرد آرايه‌ها و صنايع‌ ادبي‌ توسط‌ شاعر

بيان‌ و توصيف‌ ويژگيهاي‌ سبكي‌ كه‌ معرف‌ "طرز سخن‌ خواجو" و مبين‌ شيوه‌ سخنوري‌ آن‌ مسندنشين‌ محفل‌نكته‌داني‌ ـ خواجوي‌ كرماني‌ ـ است‌