تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/11/75

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دكتر محمدعلي اژه اي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا بلانيان‌‌‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر مهدي دهباشي‌

ترجمه‌ ، شرح‌ و نقد قسمتي‌ از كتاب‌ مسألة‌ شناخت‌ ، اثر آلفر جولزآير

چكيده

موضوع‌ محوري‌ در اين‌ رساله‌ مسألة‌ شكاكيت‌ و يقين‌ است‌ . آير نويسندة‌ كتاب‌ مسألة‌ شناخت‌ ، پس‌ از اينكه‌ دربخش‌ اول‌ اين‌ كتاب‌ ، تمام‌ تلاش‌ خود را براي‌ ارايه‌ تعريفي‌ دقيق‌ از اصطلاح‌ شناخت‌ بكار مي‌بندد ، در بخش‌ دوم‌ به‌اين‌ مسأله‌ مي‌پردازد كه‌ آيا امكان‌ حصول‌ شناخت‌ با آن‌ تعريفي‌ يكه‌ او در بخش‌ اول‌ ارايه‌ كرده‌ است‌ وجود دارد يا خير. آير در ادامه‌ به‌ منظور يافتن‌ پاسخي‌ براي‌ مسأله‌ اخير با تأثر از فلسفه‌ هيوم‌ به‌ ترسيم‌ الگوي‌ واحدي‌ براي‌ احتجاجات‌شكاكانه‌ همت‌ مي‌گمارد . اين‌ الگوي‌ واحد كه‌ در بخش‌ دوم‌ اين‌ كتاب‌ بصورت‌ استدلالي‌ كه‌ داراي‌ چهار مرحله‌ است‌مطرح‌ مي‌شود، راه‌ را براي‌ آير باز مي‌كند تا با زيردستي‌ خاصي‌ به‌ طرح‌ چهارروش‌ پاسخگوئي‌ به‌ براهين‌ شكاكانه‌ كه‌در طول‌ تاريخ‌ فلسفه‌ وجود دارد بپردازد . به‌ اعتقاد آير ويژگي‌ هر كدام‌ از اين‌ چهار روش‌ انكار يكي‌ از مراحل‌چهارگانه‌اي‌ است‌ كه‌ تشكيل‌ دهندة‌ بنيان‌ استدلال‌ يك‌ شكاك‌ هستند . او در بخشهاي‌ بعدي‌ اين‌ كتاب‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ادراك‌ ، حافظه‌ و اذهان‌ ديگر را بعنوان‌ نمونه‌هايي‌ از شك‌گرايي‌ عملي‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌دهد . نتيجة‌ نهايي‌بحث‌ و جدلهاي‌ آير كه‌ در اين‌ كتاب‌ خود را در مقام‌ داوري‌ بين‌ شكاكيت‌ و يقين‌ قرار داده‌ است‌ را مي‌توانيم‌ در يك‌جمله‌ چنين‌ بيان‌ كنيم‌ : " هيچ‌ گزارة‌ مصون‌ از شكي‌ وجود ندارد ، اما معني‌ اين‌ سخن‌ اين‌ نيست‌ كه‌ هيچ‌ گزاره‌اي‌ رانمي‌توان‌ بعنوان‌ گزاره‌اي‌ صادق‌ مورد شناسائي‌ قرار داد " زماني‌ كه‌ گزاره‌ها حتي‌ بطور كلي‌ نيز قابل‌ توجيه‌ نباشند ، مانمي‌توانيم‌ نتيجه‌ بگيـريم‌ كه‌ اين‌ گـزاره‌ها بايد حـذف‌ شوند ، بلكـه‌ بايد نتيجه‌ بگيريم‌ كه‌ اين‌ گزاره‌ها نيازي‌ به‌ توضيح‌ وتوجيه‌ بيشتري‌ ندارند

اين‌ نكته‌ نيز لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در جاي‌ جاي‌ اين‌ رساله‌ در قسمت‌ شرح‌ و نقد ، نگارنده‌ انتقاداتي‌ را با توجه‌ به‌ديدگاه‌ انديشمندان‌ اسلايم‌ و نظريات‌ فلاسفة‌ غربي‌ بر نظريات‌ نويسندة‌ كتاب‌ وارد كرده‌ است‌