تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 19/3/76

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دكتر مهدي‌ دهباشي‌

نام و نام خانوادگي : عليداد كيماسي‌‌‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر فتحعلي‌ اكبري‌

تحقيقي‌ در مباحث‌ الهيات‌ عيون‌ الحكمة‌

چكيده

ارائة‌ نمايي‌ كلي‌ از تقريباً يك‌ دوره‌ فلسفة‌ اسلامي‌ باضافة‌ نظريه‌هاي‌ فيلسوفاني‌ همچون‌ افلاطون‌ و ارسطو كه‌ دراين‌ پايان‌نامه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و مطالب‌ تازه‌اي‌ كه‌ از اين‌ رهگذر بدست‌ آمده‌ است‌ ، در اين‌ مختصر نمي‌گنجد. لذا بهترين‌ كار اين‌ خواهد بود كه‌ فهرست‌ فصلها و برخي‌ از مهمترين‌ تازه‌هاي‌ آنها بطور عنواني‌ معرفي‌ شود

مقدمه‌ : علاوه‌ بر زندگينامة‌ مختصر ابن‌سينا شمايي‌ از عقايد فلسفي‌ وي‌ تحت‌ سه‌عنوان‌ وجودشناسي‌ ، خداشناسي‌ ومعاد آمده‌ است‌

فصل‌ اول‌ : موضوع‌ الهيات‌ ـ نظرات‌ چند تن‌ از فيلسوفان‌ در مورد موضوع‌ الهيات‌ و ملاك‌ و معيار تعيين‌ عوارض‌ذاتي‌ موجود بماهو موجود آورده‌ شده‌ است‌ . مهمترين‌ تازه‌ئ اين‌ فصل‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ در فلسفة‌ افلاطون‌ تشبيه‌خط‌ منقسم‌ معرف‌ و نمايندة‌ علوم‌ عملي‌

فصل‌ دوم‌ : ماده‌ و صورت‌ ـ براهين‌ تركيب‌ چسم‌ از ماده‌ و صورت‌ به‌ همراه‌ انتقادهاي‌ فخر رازي‌ در مورد عدم‌تركيب‌ جسم‌ از ماده‌ و صورت‌ ذكر گرديده‌ است‌ . مهمترين‌ تازة‌ اين‌ فصل‌ اين‌ است‌ : ماده‌ و صورت‌ براي‌ اولين‌ بار به‌همان‌ معنايي‌ كه‌ ارسطو خصوصاً از ماده‌ در نظر داشت‌ در فلسفة‌ افلاطون‌ بكار رفته‌ است‌

فصل‌ سوم‌ : اثبات‌ قوه‌ها ـ در اين‌ فصل‌ معاني‌ و اقسام‌ قوه‌ و دلايل‌ اثبات‌ آن‌ خصوصاً از نظر ابن‌سينا و ارسطو موردبحث‌ و بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌

فصل‌ چهارم‌ : علت‌ و معلول‌ ـ تعــريف‌ علت‌ و معلــول‌ و اقسـام‌ آن‌ در دو حـوزة‌ تفكـر اسلامي‌ و يوناني‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌ است‌ . برخي‌ از مهمترين‌ تازه‌هاي‌ اين‌ فصل‌ عبارتند از :

الف‌ ـ مبادي‌ فعل‌ اختياري‌ شامل‌ : 1 - اراده‌ اجمالي‌ 2 ـ صورت‌ علمي‌ 3 ـ قوة‌ شوقي‌ 4 ـ ارادة‌ عملي‌ 5 ـ قوة‌عضلاني‌ عضو ، مي‌باشد

ب‌ ـ اصل‌ برهان‌ معروف‌ به‌ برهان‌ وسط‌ و طرف‌ از آن‌ِ ارسطوست‌ كه‌ ابن‌سينا آن‌ را بسط‌ و تفصيل‌ داده‌ است‌

فصل‌ پنجم‌ : وجود و تقسيم‌ آن‌ به‌ جوهر و عرض‌ ـ اين‌ فصل‌ بعلت‌ تعدد مطالب‌ مورد بحث‌ به‌ پنج‌ بخش‌ تقسيم‌ شده‌است‌ كه‌ بعلت‌ طولاني‌ شدن‌ چكيدة‌ پايان‌نامه‌ فقط‌ به‌ ذكر عنوانهاي‌ پنج‌ بخش‌ اكتفا نموده‌ و از ذكر تازه‌هايي‌ از اين‌ پنج‌بخش‌ خودداري‌ مي‌شود

بخش‌ اول‌ : وجود و تقسيم‌ آن‌ به‌ جوهر و عرض‌

بخش‌ دوم‌ : مباحث‌ مربوط‌ به‌ واجب‌ و ممكن‌

بخش‌ سوم‌ : كلي‌ و جزئي‌

بخش‌ چهارم‌ : واجب‌ الوجود و صفات‌ آن‌

بخش‌ پنجم‌ : معاد